Termo Fisher – 2018

Æ vill no itj si at æ e et geni, men det e bætre itj langt unna”

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.

Hexagon Ragasco – 2015

Hexa­gon Ragasco er ver­dens­le­den­de innen gass­be­hol­de­re av kom­po­sitt­ma­te­ria­ler – og en av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrifter.

Digital temperaturmåler

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Som tatt ut av en «Hvordan den lages»- episode

Midt i et smør­øye av majes­te­tis­ke fjell­top­per og en vid­strakt Roms­dals­fjord lig­ger Plasto AS – bedrif­ten som i 2017 var blant topp ti i Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, og året før kap­ret 2. plas­sen.

Borregaard – 2014

– Alt som kan lages av olje kan lages av tøm­mer, spørs­må­let er hvor­dan man gjør det lønn­somt, sier Bor­re­gaards Fab­rikk­di­rek­tør Ole Gun­nar Jakob­sen.

Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

I 2006 slo eks­trem­væ­ret Nar­ve inn over kys­ten langs fle­re nord­nors­ke fyl­ker. Regio­nen er vant til mye vær og vind, men det er ikke mulig å for­be­re­de seg 100 pro­sent på øde­leg­gel­se­ne som føl­ge av uvæ­ret. Nar­ve før­te til mate­ri­el­le ska­der på over 80 mil­lio­ner kro­ner, og mind­re per­son­ska­der.

Tiden er kommet for å hylle de beste

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Aske­lad­­den-his­­to­rie­­ne.

Slik vinner du årets konkurranse

Det­te ser årets jury etter i en ver­dig vin­ner!

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.

Hexagon Ragasco – 2015

Hexa­gon Ragasco er ver­dens­le­den­de innen gass­be­hol­de­re av kom­po­sitt­ma­te­ria­ler – og en av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrifter.

Digital temperaturmåler

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Som tatt ut av en «Hvordan den lages»- episode

Midt i et smør­øye av majes­te­tis­ke fjell­top­per og en vid­strakt Roms­dals­fjord lig­ger Plasto AS – bedrif­ten som i 2017 var blant topp ti i Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, og året før kap­ret 2. plas­sen.

Borregaard – 2014

– Alt som kan lages av olje kan lages av tøm­mer, spørs­må­let er hvor­dan man gjør det lønn­somt, sier Bor­re­gaards Fab­rikk­di­rek­tør Ole Gun­nar Jakob­sen.

Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

I 2006 slo eks­trem­væ­ret Nar­ve inn over kys­ten langs fle­re nord­nors­ke fyl­ker. Regio­nen er vant til mye vær og vind, men det er ikke mulig å for­be­re­de seg 100 pro­sent på øde­leg­gel­se­ne som føl­ge av uvæ­ret. Nar­ve før­te til mate­ri­el­le ska­der på over 80 mil­lio­ner kro­ner, og mind­re per­son­ska­der.

Tiden er kommet for å hylle de beste

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Aske­lad­­den-his­­to­rie­­ne.

Slik jobber de beste

Det fin­nes fel­les­trekk hos indu­stri­be­drif­te­ne som lyk­kes. Se hvor­dan de bes­te job­ber!

Besøk hos Hallingplast AS

Nes­te stopp er Hal­ling­plast i Ål, en av Nor­ges størs­te pro­du­sen­ter av plast­rør. Her er det høy grad av auto­ma­ti­se­ring!

Besøk hos Lærdal Medical

Lær­dal Medi­cal er en bedrift som har lekt med duk­ker siden de star­tet for over 70 år siden!

Besøk hos Karsten Moholt

Nå er Ola og jeg halv­veis i vår rei­se fra nord til sør i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift, og hvil­ket bed­re sted å fei­re det­te enn i Ber­gen!

Besøk hos Brunvoll

Nes­te stopp i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift var Brun­voll AS i Mol­de, en bedrift som lager avan­ser­te thrus­ter­sys­te­mer for manøv­re­ring av skip.

PÅMELDING