Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­an­legg

Norsk Gjenvinning er Norges smarteste industribedrift 2020

Jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er over for den­ne gang. Blant en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter falt val­get til slutt på Norsk Gjen­vin­ning som Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020

Kåring av Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».

Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».

Fristen for innsendelse til konkurransen er utløpt

Jury­en til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er nå i gang med en grun­dig gjen­nom­gang av årets påmeld­te.

Tiden er kommet for å hylle de beste

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Aske­lad­­den-his­­to­rie­­ne.

Digital temperaturmåler 2019

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Tre sterke industri­selskaper kom ifjor til finalen om å bli Norges smarteste

Les his­to­ri­en til de tre ster­kes­te indu­stri­sel­ska­pe­ne i 2019

Termo Fisher – 2018

Æ vill no itj si at æ e et geni, men det e bætre itj langt unna”

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

Norsk Gjenvinning er Norges smarteste industribedrift 2020

Norsk Gjenvinning er Norges smarteste industribedrift 2020

Jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er over for den­ne gang. Blant en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter falt val­get til slutt på Norsk Gjen­vin­ning som Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020

Norges smarteste industribedrift 2020

Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».

Tiden er kommet for å hylle de beste

Tiden er kommet for å hylle de beste

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Aske­lad­­den-his­­to­rie­­ne.

Digital temperaturmåler 2019

Digital temperaturmåler 2019

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Termo Fisher – 2018

Termo Fisher – 2018

Æ vill no itj si at æ e et geni, men det e bætre itj langt unna”

Brunvoll – 2017

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.

Hexagon Ragasco – 2015

Hexagon Ragasco – 2015

Hexa­gon Ragasco er ver­dens­le­den­de innen gass­be­hol­de­re av kom­po­sitt­ma­te­ria­ler – og en av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrifter.

Digital temperaturmåler 2019

Digital temperaturmåler 2019

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Som tatt ut av en «Hvordan den lages»- episode

Som tatt ut av en «Hvordan den lages»- episode

Midt i et smør­øye av majes­te­tis­ke fjell­top­per og en vid­strakt Roms­dals­fjord lig­ger Plasto AS – bedrif­ten som i 2017 var blant topp ti i Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, og året før kap­ret 2. plas­sen.

Borregaard – 2014

Borregaard – 2014

– Alt som kan lages av olje kan lages av tøm­mer, spørs­må­let er hvor­dan man gjør det lønn­somt, sier Bor­re­gaards Fab­rikk­di­rek­tør Ole Gun­nar Jakob­sen.

Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

I 2006 slo eks­trem­væ­ret Nar­ve inn over kys­ten langs fle­re nord­nors­ke fyl­ker. Regio­nen er vant til mye vær og vind, men det er ikke mulig å for­be­re­de seg 100 pro­sent på øde­leg­gel­se­ne som føl­ge av uvæ­ret. Nar­ve før­te til mate­ri­el­le ska­der på over 80 mil­lio­ner kro­ner, og mind­re per­son­ska­der.

Slik jobber de beste

Slik jobber de beste

Det fin­nes fel­les­trekk hos indu­stri­be­drif­te­ne som lyk­kes. Se hvor­dan de bes­te job­ber!

Besøk hos Hallingplast AS

Besøk hos Hallingplast AS

Nes­te stopp er Hal­ling­plast i Ål, en av Nor­ges størs­te pro­du­sen­ter av plast­rør. Her er det høy grad av auto­ma­ti­se­ring!

PÅMELDING