Norges smarteste industribedrift 2020

Med sin innovative bruk av teknologi og oppstarten av verdens første fulldigitale sorteringslinje for papir vant Norsk Gjenvinning fram blant mange sterke kandidater

LES MER

  |  

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg

VI LØFTER DE BESTE

Frem­ti­dens industri ska­pes av dagens innova­tive bedrif­ter. Vi jak­ter på de skar­pes­te aktø­re­ne innen norsk industri. Vårt mål er å løf­te frem de bes­te i bransjen.

INNOVASJON ER KJENNETEGNET

Vi vet at frem­ti­dens industri kom­mer til å ska­pes med inno­va­sjon, mot og evnen til å ten­ke nytt. Der­for er vi opp­tatt å for­mid­le hva som kjenne­teg­ner de bes­te innova­tørene — til gle­de for bran­sjen og fremtiden.

TRADISJON OG DIGITALISERING

For å være med å ska­pe frem­tiden må man hol­de seg opp­da­tert, men man må også for­stå for­ti­den. Digi­ta­li­se­rin­gen vi står oven­for i dag repre­sen­te­rer et skif­te i den glo­ba­le indu­strien. Nors­ke industri­bedrifter byg­ger på åre­lan­ge tra­di­sjo­ner, og de bes­te blant dem ska­per inno­va­sjon ved å byg­ge bro mel­lom det­te og ny teknologi.

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Askeladden-historiene.

Et sted der ute blant Nor­ges industri­bedrifter lages de nye sju-mils­støv­le­ne – eller dis­rup­ti­ve pro­duk­sjons­me­to­der som det gjer­ne kal­les. Her er grun­ne­ne til at din bedrift bur­de delta.

Det er typisk norsk å være smart

Kon­kur­ran­sen i inter­na­sjo­nal industri er hard, sær­lig for bedrif­ter i et høy­kost­land som Nor­ge. Like­vel har nors­ke industri­bedrifter gang på gang vist at vi hev­der oss blant de aller bes­te. Digi­ta­li­se­rin­gen har i dag for alvor skylt over indu­strien. I det sta­di­ge kapp­lø­pet om å til­by konkur­ranse­dyktige løs­nin­ger og gjø­re en for­skjell, hol­der det ikke kun å være god. Nors­ke industri­bedrifter må også løf­te blik­ket, gjen­kjen­ne mulig­he­te­ne og sat­se på de kost­nads­effektive, smar­te løsningene.

Vår jobb er å inspi­re­re bedrif­ter til å gjø­re nett­opp det. Det er lurt å del­ta for din bedrift – både for å vise Nor­ge hva dere er gode for, men også for en unik anled­ning til å lære av and­re som er smar­test i sin klasse.


Det er lurt å del­ta for din bedrift – både for å vise Nor­ge hva dere er gode for, men også for en unik anled­ning til å lære av and­re som er smar­test i sin klasse.


Jobben med å styrke norsk konkurransekraft

Ster­ke indu­stri­his­to­ri­er hand­ler om mer enn pro­duk­ti­vi­tet og inno­va­sjon. De hand­ler om men­nes­ker med mot, kløkt og klok­skap. De bes­te his­to­rie­ne enga­sje­rer bransje­ledere, inspi­re­rer til ny inno­va­sjon og hjel­per and­re å defi­ne­re egne suk­sess­kri­te­ri­er på tvers av bran­sjer. Gjen­nom å løf­te frem de som er med å sik­re Nor­ges frem­ti­di­ge kon­kur­ranse­kraft igjen­nom sin inno­va­sjons- og omstil­lings­evne, øns­ker Siemens og Norsk industri å ska­pe en platt­form som bidrar til å styr­ke norsk kon­kur­ranse­kraft og gir norsk industri enda bed­re for­ut­set­nin­ger i møte med tøff inter­na­sjo­nal konkurranse.

Eksponering for deltakere

Det er ikke bare vin­ne­ren som nyter godt av å være med i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift. Kon­kur­ran­sen som hand­ler om å løf­te frem norsk industri, gir natur­lig nok for­de­ler for alle del­ta­ke­re. I jak­ten på Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift job­ber vi mål­ret­tet mot å frem­heve alle de gode eksemp­le­ne i medie­ne. Kam­pan­jen gir en god mulig­het for ver­di­full og rele­vant eks­po­ne­ring. PR kan være helt essen­si­elt i fle­re faser for en ung og sul­ten industri­bedrift og Nor­ges smar­tes­te gir en unik anled­ning til å nett­opp trek­ke frem din bedrifts styr­ker for kun­der eller samarbeidspartnere.

Tidligere vinnere

Tronrud Engineering – 2019

Tronrud Engineering – 2019

I skarp kon­kur­ran­se med en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter ble Tron­rud Engi­neer­ing kåret til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019.

Brunvoll – 2017

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt. 

GKN Aerospace – 2016

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.

Hexagon Ragasco – 2015

Hexagon Ragasco – 2015

Hexa­gon Ragasco er ver­dens­le­den­de innen gass­be­hol­de­re av kom­po­sitt­ma­te­ria­ler – og en av Nor­ges smar­tes­te industribedrifter.

Borregaard – 2014

Borregaard – 2014

– Alt som kan lages av olje kan lages av tøm­mer, spørs­må­let er hvor­dan man gjør det lønn­somt, sier Bor­re­gaards Fab­rikk­di­rek­tør Ole Gun­nar Jakobsen.