Blod på tann etter to 2. plasser på rad

I fjor ble Neu­man Alu­mi­ni­um Rau­foss kåret til Nor­ges nest smar­tes­te industri­bedrift, og året før fikk de også 2. plas­sen. Nå job­ber de har­de­re enn noen gang for å opp­rett­hol­de kon­kur­ranse­dyk­tig­he­ten med sto­re, inter­na­sjo­na­le bil­del­pro­du­sen­ter. 

Vi er jo en evig toer, sier Tho­mas Wasen­den med glimt i øyet.

Drifts­le­de­ren for­tel­ler at selv om kårin­gen ikke nød­ven­dig­vis har direk­te påvirk­ning på bedrif­ten, gjen­spei­ler den et øns­ke om å være best.

Vi vil hele tiden være frem­me i sko­ene for å møte mor­gen­da­gens utford­rin­ger, og da er det ingen tid til å slap­pe av. Kårin­gen av Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift viser tyde­lig hvor man­ge dyk­ti­ge og innova­tive bedrif­ter vi har i det­te lan­det, og hvis vi ikke er på hug­get tar det ikke lang tid før noen er for­bi oss, sier han.

 

Nominert for kjempeprosjekt

 

Neu­man Alu­mi­ni­um Rau­foss lager hjul­opp­heng til per­son­bi­ler, fra alu­mi­ni­ums­bolt til fer­dig pro­dukt. I fjor etab­ler­te de en ny pro­duk­sjons­en­het i Hunn­da­len, og klar­te med det å hen­te pro­duk­sjo­nen til­ba­ke igjen fra Kina. Ikke bare lag­de de hjul­opp­heng på norsk jord, de gjor­de det fire gan­ger så fort som kine­ser­ne. Vi snak­ker her om respek­ti­ve 25 og 90 sekun­der per hjul­opp­heng.

 

Det­te er nok hoved­grun­nen til at vi ble nomi­nert i 2017. Det­te er en full­auto­ma­tisk fab­rikk som gjør at vi, i til­legg til mye kor­te­re pro­duk­sjons­tid enn Kina, også bru­ker fire gan­ger så få per­soner, sier Wasen­den. Fun­da­men­tet for å kun­ne dri­ve kon­kur­ranse­dyk­tig bil­del­pro­duk­sjon i Nor­ge er nett­opp at du kla­rer å lage robus­te auto­ma­ti­se­rings­pro­ses­ser som igjen pro­du­se­rer ting uten feil. Wasen­den for­tel­ler om vik­tig­he­ten av den høye tek­no­logi­gra­den i for­kant av migre­rin­gen hjem. – Vi la ned vel­dig mye arbeid i pro­duk­sjons­løs­nin­ger for å kun­ne for­sva­re hjem­flyt­ting fra Kina. Uten den innova­tive tek­no­lo­gi­en vi har tatt i bruk, had­de vi ald­ri klart å kon­kur­re­re på like lin­je, sier han.

Full opprustning for fremtiden

 

I til­legg til Hunn­da­len og Rau­foss har Neu­man Alu­mi­ni­um i dag fab­rik­ker i Cana­da og Kina, og er også i gang med å etab­le­re seg i Mex­i­co.

Vi er i en kraf­tig vekst­pe­riode der fle­re spen­nen­de bil­mer­ker er på vei inn. Nå rus­ter vi opp bedrif­ten for å kun­ne tak­le høy­ere volum og mer pro­duk­sjon innen­for Rau­foss-grup­pen de nær­mes­te åre­ne. Der­for har vi det sis­te året job­bet vel­dig mye med å opp­gra­de­re fab­rik­ken her på Rau­foss, og vi har gjort man­ge til­tak i for­hold til arbeids­mil­jø, effek­ti­vi­se­ring og res­surs­ut­nyt­ting, for­tel­ler Wasen­den.

For Neu­man Alu­mi­ni­um er kom­pe­tan­se like vik­tig som det yppers­te tek­no­lo­gis­ke utstyr. Wasen­den mener at de to spil­ler like vik­ti­ge rol­ler i bedrif­tens mål om å bli aller best.

 

Vi tren­ger gode fag­ar­bei­de­re innen meka­nikk, auto­ma­sjon og pro­duk­sjons­tek­nikk til å drif­te det høy­tek­no­lo­gis­ke utsty­ret vi har. Med rik­tig ser­vice og ved­li­ke­hold blir det fær­re stopp og feil, og vi kan opp­nå vårt mål om å bli ver­dens­le­den­de innen pro­duk­ti­vi­tet og pre­sta­sjon, sier han.

Selv om bedrif­ten helst skul­le ruvet aller høy­est på kårings­lis­ten i fjor, er det ingen tvil om at de hol­der høy stan­dard på sin drift. I føl­ge Wasen­den er det­te et resul­tat av godt team-work.

Had­de det­te vært et one-man-show had­de det ikke fun­gert. Den­ne job­ben kre­ver gans­ke mye, men vi får det til for­di vi er et vel­dig bra team som job­ber mot det sam­me målet. Det er klart det ikke er alt som går på skin­ner hele tiden, men når alle spil­ler mot sam­me mål kom­mer resul­ta­te­ne, sier han.

 

Små bedrifter må være tøffe

 

Det har gått et halvt år siden Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift 2017 ble kåret. Et halvt år med blod på tann for Wasen­den og res­ten av Neu­mann Alu­mi­ni­um Rau­foss.

Vi job­ber kon­ti­nu­er­lig med å strek­ke mate­ria­lets egen­ska­per så langt det går ved å omset­te forsk­ning til utvik­ling. Vi er en liten bedrift som dri­ver med et pro­dukt som kre­ver fryk­te­lig mye kunn­skap om mate­ria­le og pro­duk­sjons­tek­no­lo­gi, for å over­le­ve må vi kom­bi­ne­re mate­rial­lære med auto­ma­sjon og effek­ti­vi­tets­grad, sier Wasen­den.

Wasen­dens hver­dag består av å hele tiden se etter mulig­he­ter som utvik­ler seg, og som vil resul­te­re i at Neu­man Alu­mi­ni­um spa­rer frem­for å slø­se.

Vi blir målt på pro­duk­ti­vi­tet og kva­li­tet, hvis vi ikke kla­rer å være tøf­fe nok mis­ter vi kon­kur­ranse­dyk­tig­he­ten vår i den bran­sjen her. Sånn sett er den­ne kårin­gen vel­dig fin for­di den gir Nor­ges vare­pro­du­se­ren­de industri litt pub­li­si­tet. For­hå­pent­lig­vis vil det­te være med på å løf­te frem bran­sjen som en bra arbeids­plass for unge inge­ni­ø­rer og fag­ar­bei­de­re – kunn­skap er tross alt verdt vel­dig mye!

Ved å kom­bi­ne­re ny tek­no­lo­gi med effek­tiv res­surs­ut­nyt­tel­se kla­rer den «lil­le» Nor­ges­be­drif­ten å pro­du­se­re hjul­opp­heng ras­ke­re og bed­re enn sto­re, inter­na­sjo­na­le bil­del­ak­tø­rer. For bak enhver suk­sess lig­ger enor­me meng­der hardt arbeid, og du blir ikke Nor­ges (nest) Smar­tes­te Industri­bedrift av å hvi­le på laur­bæ­re­ne.

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­an­legg