Digital temperaturmåler 2018

I Digi­tal tem­pe­ra­tur­må­ler for norsk nærings­liv 2018 kan du bl.a. lese at nors­ke bedrif­ter er over­be­vist om at digi­ta­li­se­ring kan ska­pe nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter, men ser at de mang­ler rett kom­pe­tan­se. Man­gel på vil­je til å utvik­le egne ansat­te gjør at man­ge i ste­det set­ter sin lit til å hen­te inn ny kom­pe­tan­se uten­fra.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden. Og vik­tigst av alt er hvor­dan vi leg­ger til ret­te for kom­pe­tanse­ut­vik­ling.

For digi­tal kom­pe­tan­se er avgjø­ren­de for frem­ti­dens kon­kur­ranse­kraft, og Nor­ge ten­ger fle­re ben å stå på enn olje og gass. Men den nød­ven­di­ge kom­pe­tan­sen er for man­ge en man­gel­vare. 58 pro­sent av de spur­te bedrif­te­ne sva­rer at man­gel på digi­tal kom­pe­tan­se er det størs­te hin­de­ret for økt digi­ta­li­se­ring.

Det er der­for et para­doks at man­ge av de sam­me ikke har en plan for hvor­dan de skal øke kom­pe­tanse­ni­vå­et. 40 pro­sent sva­rer at de ikke ar lagt kon­kre­te pla­ner for å heve kom­pe­tanse­ni­vå­et blant egne ansat­te i løpet av det nes­te året.

Sva­re­ne tyder også på man­gel på selv­til­lit. Halv­par­ten sva­rer at de vil rekrut­te­re nye ansat­te uten­fra med digi­tal kom­pe­tan­se frem­for å utvik­le dagens ansat­te. De mener med and­re ord at det er en let­te­re vei å hen­te inn uten­fra.

Det­te kan føre til noen hel­di­ge situa­sjo­ner i frem­tiden der arbeids­ta­ge­re uten digi­tal kom­pe­tan­se blir skjø­vet ut på side­lin­jen i arbeids­mar­ke­det sam­ti­dig som lønns­ni­vå­et kan utvik­le seg til å bli uhel­dig høyt for arbeids­ta­ge­re med digi­tal­kom­pe­tan­se. Det vil­le vært en uhel­dig utvik­ling for Nor­ge på lang sikt.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Evig læring

Kan­skje må vi ten­ke helt nytt på hvor­dan vi utdan­ner oss i frem­tiden. Ver­den er i sta­dig end­ring, og end­rin­ge­ne skjer ras­ke­re og ras­ke­re. I frem­tiden kan vi tro­lig ikke len­ger utdan­ne oss én gang og siden fly­te på den­ne kom­pe­tan­sen. Kom­pe­tan­se bør kan­skje i ste­det orga­ni­se­res som strøm­me­tje­nes­te med sta­dig påfyll av nytt inn­hold.

I til­legg tren­ger vi å utvik­le den sosia­le kom­pe­tan­sen. Når maski­ne­ne over­tar så er det bare den sosiale/softe kom­pe­tan­sen som vi men­nes­ker har et for­trinn på.

Skaper nye forretningsmuligheter

Årets under­sø­kel­se viser at sta­dig fle­re bedrif­ter ser på digi­ta­li­se­ring som noe som kan ska­pe nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter for dem. Digi­ta­li­se­ring er alt­så ikke bare noe som skal redu­se­re kost­na­der, men også noe som kan øke inn­tek­te­ne.

Sam­ti­dig sva­rer nær­me­re 30 pro­sent av bedrif­te­ne at de har opp­levd at digi­ta­li­se­ring har lagt til ret­te for helt nye kon­kur­ren­ter. Man­ge godt etab­ler­te bedrif­ter opp­le­ver at de trues av helt nye aktø­rer som er mer lett­ben­te og som orga­ni­se­rer seg på en helt annen måte. Man­ge av de sam­me bedrif­te­ne er også pre­get av en tra­di­sjo­nell innen­fra-ut-tanke­gang. Man­ge av dagens utford­rer­be­drif­ter har i ste­det en uten­fra-in-tanke­gang der kun­de­ne har et stør­re fokus og der kun­dens tota­le opp­le­vel­se av pro­duk­tet er mye mer vik­tig. Det set­ter nye krav til hvor­dan en bedrift skal ope­re­re.

Andre blogginnlegg