Tre sterke industri­selskaper kom ifjor til finalen om å bli Norges smarteste

De nomi­ner­te som kni­ver om å bli Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019 er kla­re. I år er det tre ster­ke indu­stri­hel­ter som kjem­per om tit­te­len: Tron­rud Engi­neer­ing, Moel­ven indu­stri­er og Aar­bak­ke.

  • Kårin­gen skjer i sam­ar­beid med Norsk Industri og Siemens AS
  • Pri­sen deles ut av Stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg under Indu­stri­kon­fe­ran­sen 7. mai
  • Det­te er sjet­te året kårin­gen gjen­nom­fø­res

– Av en rek­ke svært gode kan­di­da­ter i år, har vi valgt ut tre sel­ska­per som kjenne­teg­nes av å ha kom­met langt innen digi­ta­li­se­ring og robo­ti­se­ring. Man­ge nors­ke industri­bedrifter er ver­dens­le­den­de innen digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring, og der­for øns­ker vi å løf­te frem de bes­te slik at and­re kan lære og bli inspi­rert.

– Alle tre er i til­legg sel­ska­per som begyn­te som små fami­lie­kon­trol­ler­te grün­der­be­drif­ter, og som nå er vokst til å bli betyd­nings­ful­le aktø­rer innen­for norsk industri, sier adm. direk­tør Anne Marit Paneng­stu­en i Siemens.

Nytt i år er også at de tre repre­sen­te­rer en såpass stor bred­de av uli­ke deler innen indu­stri­bran­sjen, og at to av de tre pall­plas­se­rin­ge­ne er sel­ska­per fra øst­lan­det.

Moelven: Fra kjerrehjul til tremekanisk konsern

Moel­ven har gjen­nom snart 120 år utvik­let seg fra å være et bruk i Moelv som pro­du­ser­te olje­kok­te kjerre­hjul til å nå være et inter­na­sjo­nalt tre­me­ka­nisk kon­sern. Jury­en har latt seg impo­ne­re av hvor­dan sel­ska­pet har robo­ti­sert pro­duk­sjo­nen, og at de står for fle­re vik­ti­ge «lande­mer­ker» som blant annet ver­dens høy­es­te tre­hus — Mjø­s­tår­net og lim­tre­dra­ger­ne på Gar­der­moen.

Moel­ven byg­get i 2017 en robo­ti­sert pro­duk­sjons­lin­je i sin fab­rikk i Säffle som nær dob­let den sam­le­de pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten. Lin­jen byg­ger veg­ger nes­ten helt uten hjelp fra men­neske­hen­der, og er utfor­met av inter­ne res­surs­per­soner som har latt seg inspi­re­re av bil­in­du­stri­en.

Tronrud Engineering: Ingeniørpionerer som tenker stort

Tron­rud Engi­neer­ing på Egge­moen utvik­ler, pro­du­se­rer og leve­rer auto­ma­ti­se­rings­løs­nin­ger til kun­der nasjo­nalt og glo­balt. Sel­ska­pet har for tiden 200 ansat­te. Jury­en leg­ger vekt på at Tron­rud Engi­neer­ing har kom­met langt innen­for digi­ta­li­se­ring, benyt­ter 3D prin­ting, digi­tal tvil­ling­tek­no­lo­gi og robo­ti­se­ring for å opti­ma­li­se­re pro­duk­sjo­nen.

Sel­ska­pet har nylig fått mye opp­merk­som­het for å utvik­le ver­dens ras­kes­te pakke­ma­skin for poser, TCP 300. Ved hjelp av over­nevn­te har maskin­byg­ge­ren klart å mer enn dob­le has­tig­he­ten på maski­nen fra 140 til 300 poser i minut­tet. I til­legg har design­ti­den blitt redu­sert med 10 pro­sent og igang­skjø­rings­fa­sen redu­sert med 25 pro­sent, noe som gir en over­ord­net redu­sert tid fra idé til fer­dig pro­dukt. Fle­re av kom­po­nen­te­ne i TCP 300 er i til­legg 3D-prin­tet i egne pro­duk­sjons­lo­ka­ler.

Aarbakke: Digitalisering og algoritmer bidrar til mer effektiv produksjon

Aar­bak­ke er et Bry­ne-basert fir­ma som er i ver­dens­top­pen innen CNC-maski­ne­ring (drei­ing, fre­sing og svei­sing) til olje­bran­sjen. Rundt 70 pro­sent av pro­duk­te­ne de frem­stil­ler er nye artik­ler, og sel­ska­pet har gått fra 10 pro­sent til 50 pro­sent eks­port­an­del.

Sel­ska­pet har dess­uten kom­met langt innen digi­ta­li­se­ring, og har blant annet full­di­gi­ta­li­sert pro­duk­sjo­nen der alle teg­nin­ger, spe­si­fi­ka­sjo­ner og måle­rap­por­ter er til­gjen­ge­li­ge og blir laget digi­talt paral­lelt som pro­dukt blir frem­stilt. Det­te har gjort at sel­ska­pet har kun­net redu­se­re tids­bru­ken på doku­ment­hånd­te­ring til­sva­ren­de tre års­verk fra 2013 til 2017.

Sel­ska­pet kjø­rer i til­legg full­auto­ma­ti­sert pro­duk­sjons­plan­leg­ging som hver time opti­ma­li­se­rer pro­duk­sjons­rekke­føl­ge og kapa­si­tets­ut­nyt­tel­se for å kla­re kun­ders krav til leve­ranse­ti­der. Sys­te­met bru­ker algo­rit­mer til å sty­re belegg av alle res­sur­ser.

Lette etter de industrielle heltene

I arbei­det med å fin­ne frem til de nomi­ner­te har jury­en job­bet seg gjen­nom et enormt vur­de­rings­grunn­lag, på jakt etter de som dri­ver norsk industri vide­re.

– Hen­sik­ten med en slik kon­kur­ran­se er å ska­pe indu­stri­el­le rolle­mo­del­ler som and­re bedrif­ter kan lære av. Kon­kur­ran­sen vil ha frem de indu­stri­el­le hel­te­ne. De bedrif­te­ne vi kan være stol­te av, og som eier­ne, leder­ne og de ansat­te kan være stol­te av, sier Tor­ger Reve, jury­le­der og Pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­ku­ranse­evne på Han­dels­høy­sko­len BI.

Juryen har bestått av:

  • Else-May Bot­ten, frak­sjons­le­der i Stor­tin­gets Nærings­ko­mi­té
  • Jan Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Uke­blad
  • Tor­ger Reve, pro­fes­sor Han­dels­høy­sko­len BI
  • Odd Myk­le­bust, pro­sjekt­di­rek­tør SINTEF
  • Anne Marit Paneng­stu­en, adm. direk­tør Siemens AS
  • Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Hydro
  • Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

Tidligere vinnerne:

2018: Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic
2017: Brun­voll
2016: GKN Aero­space
2015: Hexa­gon Ragasco
2014: Bor­re­gaard

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­an­legg