Digital temperaturmåler 2019

I Digi­tal tem­pe­ra­tur­må­ler for norsk nærings­liv 2019 kan du bl.a. lese at nors­ke bedrif­ter er ser fle­re mulig­he­ter med digi­ta­li­se­ring, men de erkjen­ner beho­vet for en rask omstil­ling og økt kom­pe­tan­se i arbeidslivet. 

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.
Vi står midt oppe i en digi­tal omstil­ling av norsk øko­no­mi. Det blir tyde­li­ge­re for hvert år. Få områ­der er vik­ti­ge­re for nærings­li­vets kon­kur­ranse­kraft, øko­no­misk vekst og vel­ferds­sta­tens bære­kraft enn nett­opp det­te. Kon­kur­ran­sen er inter­na­sjo­nal. Og der­for er det meget posi­tivt at vi ser en ny fart i digi­ta­li­se­rin­gen i både det offent­li­ge og næringslivet.

Det betyr at vi står sta­dig bed­re rus­tet til å opp­rett­hol­de vårt digi­ta­le for­sprang. Beho­vet for digi­ta­li­se­ring tref­fer alle sek­to­rer og alle deler av nærings­li­vet. Offent­lig sek­tor må ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å gi nye og bed­re tje­nes­ter til inn­byg­ger­ne og for å bli mer effek­ti­ve. Nærings­li­vet må ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å øke sin kon­kur­ranse­kraft, og for å over­le­ve i et sta­dig mer kon­kur­ranse­ut­satt mar­ked. De som er i front, blir vin­ner­ne. De som sak­ker akter­ut, blir tape­re i kon­kur­ran­sen — Det kan bety et være eller ikke være.

Regje­rin­gen øns­ker en IKT-poli­tikk som bidrar til for­enk­ling og effek­ti­vi­se­ring i offent­lig sek­tor, som frem­mer inno­va­sjon og kon­kur­ranse­kraft i nærings­li­vet, og som kan bidra til verdi­skap­ning og et bære­kraf­tig vel­ferds­sam­funn. I janu­ar fikk Nor­ge sin førs­te digi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter. Det lover
godt for nød­ven­dig prio­ri­te­ring av den digi­ta­le omstil­lin­gen. Nor­ge har et godt utgangs­punkt for å kom­me sei­ren­de ut av det digi­ta­le kapp­lø­pet. Vi har en høy digi­tal moden­het, og en robust tek­no­lo­gisk infra­struk­tur. Vi har god til­gang på regis­ter­data, som brukt rik­tig har poten­sia­le til å bli en ver­di­full res­surs for nors­ke virksomheter.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Nøkkelen til digitalisering

Selv om det skjer mye posi­tivt ser vi at det frem­de­les skor­ter på for­stå­el­sen av hva digi­ta­li­se­ring egent­lig inne­bæ­rer, hvil­ke mulig­he­ter som lig­ger i digi­ta­li­se­ring og hva som skal til for at den enkel­te bedrift skal lyk­kes. Nøk­ke­len til å lyk­kes med digi­ta­li­se­ring lig­ger ikke tek­no­lo­gi­en, men i men­nes­ke­nes for­stå­el­se av den. Tek­no­lo­gi­en fin­nes ofte til­gjen­ge­lig. Det som skal til er de ret­te menneskene.

Det hand­ler om å bru­ke digi­ta­li­se­ring til å ska­pe nye mulig­he­ter, nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter og omstil­le virk­som­he­te­ne til å job­be på nye bed­re måter. Det er der­for helt nød­ven­dig å rekrut­te­re rik­tig, men like vik­tig: kva­li­fi­se­re egne ansat­te. For å lede an i en skarp inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se må både myn­dig­he­ter og nærings­li­vet bidra til at flest mulig skal kun­ne være kva­li­fi­sert for et arbeids­liv som end­res som føl­ge av digi­ta­li­se­ring og ny tek­no­lo­gi. Vår ambi­sjon bør være et arbeids­liv der ingen går ut på dato.

Bedriftenes konkurransekraft

I til­legg til digi­tal kom­pe­tan­se må virk­som­he­te­ne utvik­le evnen til å se hvor­dan digi­ta­li­se­ring kan bru­kes for å frem­me bedrif­tens kon­kur­ranse­kraft. For å bli best i sin pro­fe­sjo­nel­le vekt­klas­se må man se hvil­ke mulig­he­ter digi­ta­li­se­rin­gen kan gi for den kon­kre­te virk­som­he­ten. Det kre­ver sam­ar­beid mel­lom fag­folk og tek­no­lo­ger. De kre­ver lede­re som er digi­talt mod­ne og evner å få ut syner­gi­en i sam­ar­beid. For tek­no­lo­gi­en utvik­ler seg lynraskt.

Virk­som­he­te­ne må føl­ge utvik­lin­gen og kon­ti­nu­er­lig til­pas­se for­ret­nings­mo­del­len. Leder­rol­len blir sta­dig vik­ti­ge­re. Dagens lede­re må øke sin egen kunn­skap for å kun­ne sty­re virk­som­he­te­ne stø­dig gjen­nom en kon­ti­nu­er­li­ge, digi­tal omstil­ling. De tren­ger kunn­skap og inn­sikt i digi­ta­le tren­der og inter­na­sjo­nal utvik­ling. Frem­ti­dens lede­re må for­stå mulig­he­te­ne digi­ta­li­se­ring fører med seg, og hva som skal til for å lyk­kes, og ikke minst behø­ver de kunn­skap nok til å anset­te de rik­ti­ge men­nes­ke­ne og moti­ve­re ansat­te med ulik bak­grunn til å job­be sam­men og være med på den digi­ta­le reisen.

Siemens under­sø­kel­se viser at leder­ne selv mener de mang­ler slik kunnskap. 

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg