Besøk hos Hallingplast AS

Fri­da besø­ker Hal­ling­plast i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift!

FRIDA BERGLUND

Fri­da stu­de­rer Ener­gi og mil­jø ved NTNU, er en del av Siemens rekrut­te­rings- og kom­pe­tanse­pro­gram for jen­ter, og blog­ger for smartindustri.no.

12. apr, 2017

av | 12. apr, 2017

Nå har Ola og jeg beve­get oss mot Øst­lan­det, og nes­te bedrift ut er Hal­ling­plast i Ål. Hal­ling­plast er en av Nor­ges størs­te pro­du­sen­ter av plast­rør, og har kun­der i alt fra vann og avløp til fiske­opp­drett. De har høy grad av auto­ma­ti­se­ring i sin pro­duk­sjon, noe som har økt både effek­ti­vi­te­ten og kva­li­te­ten i arbei­det. Ikke minst er det et stort pluss i boka til jury­en vår! Lyst til å vite mer om hvor­dan de får det til? Hopp til avsnitt tre. Enda ikke lei av å høre om heli­kopt­re? Da er det bare å fort­set­te å lese!

Helikoptertur

Igjen var jeg så hel­dig å få lov til å bli med Ola på heli­kop­ter­tur, den­ne gan­gen mot Ål. Hva er det med Øst­lan­det og fint vær da dere? Som trøn­der­stu­dent er jeg ikke akku­rat over­øst med sol­skinns­da­ger, og mener bestemt at sola smi­ler kon­stant her nede. Gle­der meg alle­re­de til å flyt­te til­ba­ke (nei­da, joda). Uan­sett, det var nyde­lig utsikt da vi fløy over Hal­ling­skar­vet. Jeg fikk til og med fly meste­par­ten av vei­en, noe som var både eks­tremt gøy og litt skum­melt. Hel­dig­vis var ikke Ola langt unna hvis heli­kop­te­ret plut­se­lig befant seg side­lengs, men det gikk bed­re etter hvert alt­så. Heli­kop­ter­lap­pen nes­te!

Utsikt over Hal­ling­skar­vet fra heli­kop­te­ret

En effektiv bedrift

Trygt frem­me hos Hal­ling­plast (mest tak­ket være Ola) ble vi vist rundt de enor­me loka­le­ne de har. Her pro­du­se­res plast­rør til uli­ke for­mål i fle­re for­skjel­li­ge stør­rel­ser og far­ger. Mate­ria­let blir pum­pet opp fra silo­er uten­for fab­rik­ken og ned til maski­ne­ne. Her blir plas­ten smel­tet, for­met og mer­ket i fle­re ledd, og til slutt kom­mer det fer­di­ge røret ut i and­re enden. Her­fra frak­tes det til kun­der over hele lan­det, men også glo­balt. Det nyes­te de har fått inn er en maskin der dimen­sjo­ne­ne på røret kan end­res auto­ma­tisk etter kun­dens behov, og man tren­ger der­for ikke skif­te ut deler manu­elt. Det­te spa­rer Hal­ling­plast for eks­tremt mye pro­duk­sjons­tid, og er én av grun­ne­ne til at de defi­ni­tivt kan kal­le seg en smart industri­bedrift. Her står Håkon Rem, Ola og jeg uten­for fab­rik­ken med dag­lig leder Steinar Tra­get­hon:

Etter besø­ket sit­ter jeg nok en gang igjen med inn­tryk­ket av at det er men­nes­ke­ne det drei­er seg om. Man kan snak­ke mye om robo­ti­se­ring og auto­ma­ti­se­ring, men uten klo­ke hoder som er vil­li­ge til å ta sjan­ser og sat­se på utvik­ling kom­mer man til kort. Hal­ling­plast har helt klart man­ge sli­ke folk i sin bedrift, og er en god kan­di­dat til å stik­ke av med sei­e­ren i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift.

Har du enda ikke meldt deg på? Meld deg på da vel! Du har fort­satt sjan­sen, påmel­dings­fris­ten er ikke før 19. april (men ikke vent for len­ge da, da går det i glem­me­bok­sen). Lyk­ke til!

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.