Besøk hos Neuman Aluminium Raufoss

Fri­da besø­ker Neu­man Alu­mi­ni­um på Rau­foss i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift!

FRIDA BERGLUND

Fri­da stu­de­rer Ener­gi og mil­jø ved NTNU, er en del av Siemens rekrut­te­rings- og kom­pe­tanse­pro­gram for jen­ter, og blog­ger for smartindustri.no.

17. apr, 2017

av | 17. apr, 2017

Sis­te stopp for den­ne gang i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er Neu­man Alu­mi­ni­um på Rau­foss. Neu­man Alu­mi­ni­um leve­rer hjul­opp­heng til blant annet Vol­vo og Jagu­ar, som natur­lig nok stil­ler høye krav til leve­ran­se. Ikke bare er pro­duk­te­ne deres av høy­es­te kva­li­tet, de pro­du­se­rer også eks­tremt effek­tivt: ett hjul­opp­heng tar 25 sekun­der å pro­du­se­re, mens de i Kina gjør det sam­me på 90! Les vide­re for å lære mer om en vel­dig spen­nen­de industri­bedrift der robo­ter er på full fart inn i arbeid.

Roadtrip

Den­ne gan­gen var det ikke heli­kop­te­ret som tok oss fram, men den gode, gam­le bilen. Gøy blir det all­tid uan­sett med den fan­tas­tis­ke gjen­gen jeg rei­ser med, om ikke litt trangt i bak­se­tet. Jeg er vant med dyt­ting og krang­ling om å ikke sit­te i midt­en fra mine to søst­re, så det­te var et befri­en­de avbrekk. Vi kom oss fram til Rau­foss uten så mye som et lite knuff i side­man­nen, og bare hyg­ge­lig prat. Kom­mer til å sav­ne den­ne gjen­gen!

Her står vi og fil­mer uten­for loka­le­ne til Neu­man Alu­mi­ni­um Rau­foss.

Roboter overalt

Vel frem­me hos Neu­man Alu­mi­ni­um Rau­foss ble vi tatt godt imot av pro­duk­sjons­sjef Tho­mas Wasen­den. Vi fikk omvis­ning i fab­rik­ken der hjul­opp­heng til blant annet Vol­vo og Jagu­ar pro­du­se­res. Her er auto­ma­ti­se­ring tatt til et nytt nivå, med robo­ter over­alt som alle job­ber for å effek­ti­vi­se­re pro­duk­sjo­nen ytter­li­ge­re.

Det som er eks­tra spen­nen­de med Neu­man Alu­mi­ni­um, er at de har klart å flyt­te pro­duk­sjo­nen fra et lav­kost­land som Kina til­ba­ke til Nor­ge. Det­te gjor­de de etter en nøye ana­ly­se som vis­te at det ble både bil­li­ge­re og mer effek­tivt å pro­du­se­re her hjem­me: mens kine­ser­ne pro­du­se­rer et hjul­opp­heng på 90 sekun­der med 40 mann i arbeid, kla­rer man i Nor­ge å pro­du­se­re det sam­me på kun 25 sekun­der med 16 mann. Dét er impo­ne­ren­de det!

Neu­man Alu­mi­ni­um er kon­ti­nu­er­lig under utvik­ling, og har fle­re plan­lag­te robo­ter på vei til fab­rik­ken. Det­te er et godt eksem­pel på en bedrift der digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring er tatt til nye høy­der, og der pro­duk­sjo­nen hele tiden effek­ti­vi­se­res for å møte kunde­krav om kva­li­tet, leve­ranse­tid og pris. Kan­skje vin­ner de den gje­ve pri­sen som Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift? Vi får bare ven­te og se!

I mel­lom­ti­den kan du mel­de på din bedrift her. Påmel­dings­fris­ten er 19. april, så nå begyn­ner det å has­te fol­kens! Lyk­ke til, vi sees 🙂

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.