Hva kreves for å vinne?

Det­te ser årets jury etter i en ver­dig vinner

Jury­ens kri­te­ri­er
→ Pro­duk­ti­vi­tet
→ Unik­het
→ Klynge­virk­som­het
→ Inno­va­sjon
→ Bruk av tek­no­lo­gi, digi­ta­li­se­ring og kom­pe­tanse­ut­vik­ling
→ Bære­kraft, mil­jø og energi­ef­fek­ti­vi­tet
→ Mar­keds­ef­fek­ter

Hva skal til for å hav­ne øverst på pal­len i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift? Vi har tatt en prat med to jury­med­lem­mer for å høre litt om hva som vektlegges.

Disse bedriftene kvalifiserer seg til konkurransen

Det er en del ting som skal være på plass før en bedrift kan vur­de­res. Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift foku­se­rer på bedrif­ter som pro­du­se­rer fysis­ke varer.  Rene tje­neste­be­drif­ter eller utvik­lings­be­drif­ter vil alt­så ikke vur­de­res i den­ne kon­kur­ran­sen. Et annet vik­tig inn­gangs­kri­te­ri­um er at bedrif­ten går med øko­no­misk over­skudd.  Siden 2020 er året da ver­den ble ram­met av en stor pan­de­mi, vil jury­en i år også leg­ge spe­si­ell vekt på at bedrif­ten har vist evne til å omstil­le seg i et dra­ma­tisk end­ret marked.

Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er en bedrift som har evnet å ta i bruk ny tek­no­lo­gi og som utnyt­ter de mulig­he­te­ne som lig­ger i digi­ta­li­se­ring, robo­ti­se­ring, kuns­tig intel­li­gens og effek­tiv orga­ni­se­ring.  Nøk­ke­len er å ska­pe inno­va­sjon, pro­duk­ti­vi­tet og bære­kraft i hele verdi­kje­den, i logis­tikk og pro­duk­sjon, og i leve­ran­dør- og kunderelasjoner.

Det hol­der ikke bare å være loven­de, sier pro­fes­sor eme­ri­tus i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­kur­ranse­evne ved Han­dels­høy­sko­len BI, Tor­ger Reve. Bedrif­te­ne må ha demon­strert resul­ta­ter i tøff inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, helst på eks­port­mar­ke­det. Suk­sess hand­ler ikke bare om selv å bli best, men også om å gjø­re and­re gode. Sam­ar­beid og kunn­skaps­de­ling gir bed­re resul­ta­ter om bedrif­ter bidrar til å ska­pe et sterkt indu­stri­elt mil­jø rundt seg, det vi ofte kal­ler dyna­mis­ke næringsklynger.

«Digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring har poten­sia­let til å gjø­re vare­pro­duk­sjon så effek­tiv at industri tje­ner på å flyt­te til­ba­ke til Norge.»

TORGER REVE,
pro­fes­sor ved Han­dels­høy­sko­len BI

Unikhet, innovasjon og teknologibruk

Effek­ti­vi­se­ring ved hjelp av ny tek­no­lo­gi er avgjø­ren­de for at nors­ke bedrif­ter skal kun­ne kon­kur­re­re inter­na­sjo­nalt. Kon­kur­ran­sen Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift leter der­for etter bedrif­te­ne som på smar­test mulig måte sik­rer sin kon­kur­ranse­kraft, sær­lig gjen­nom tek­no­lo­gi og digitalisering.

– Digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring har poten­sia­let til å gjø­re vare­pro­duk­sjon så effek­tiv at industri tje­ner på å flyt­te til­ba­ke til Nor­ge. Det har vi også sett eksemp­ler på. Vi i jury­en leter etter de bedrif­te­ne som vir­ke­lig gjør nye og spen­nen­de ting; de bedrif­te­ne som job­ber anner­le­des, og øker sin pro­duk­ti­vi­tet og kon­kur­ranse­kraft ved hjelp av tek­no­lo­gi, for­tel­ler Reve.

Industrimiljø og klyngevirksomhet

Suk­sess hand­ler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjø­re and­re gode. His­to­ri­en viser at sam­ar­beid og kunn­skaps­de­ling gir bed­re resul­ta­ter, også innen industri. Der­for pre­mie­res bedrif­ter som kan vise til sam­ar­beid og evne til å dele kunn­ska­pen sin med and­re, iføl­ge Reve.

– Rau­foss indu­stri­park er et godt eksem­pel på aktø­rer som sam­ar­bei­der og hjel­per hver­and­re til å bli gode. På den måten kan du si at vi i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift jak­ter på de bes­te indu­stri­mil­jø­ene, for­kla­rer Reve.

Digi­ta­li­se­ring hjel­per bedrif­ter til smar­te­re bruk av res­sur­ser og der­med økt kon­kur­ranse­kraft. Man­ge bedrif­ter ten­ker stort og når sine mål gjen­nom mind­re steg. Vi tror det er blant sli­ke bedrif­ter vi fin­ner frem­ti­dens smar­tes­te industribedrifter”

FRANK BRÅTHEN, jury­med­lem og direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens

Bærekraft og energieffektivitet

 

Også hvor­dan bedrif­ten job­ber med bære­kraft og miljø­spørs­mål spil­ler inn i kon­kur­ran­sen. Smart bruk av res­sur­ser er like vik­tig for øko­no­mi som for mil­jø­et — og gjen­nom kon­kur­ran­sen duk­ker det opp man­ge gode eksemp­ler på bedrif­ter som er gode på nett­opp dette.

- Digi­ta­li­se­ring hjel­per bedrif­ter til smar­te­re bruk av res­sur­ser og der­med økt kon­kur­ranse­kraft. Man­ge bedrif­ter ten­ker stort og når sine mål gjen­nom mind­re steg. Vi tror det er blant sli­ke bedrif­ter vi fin­ner frem­ti­dens smar­tes­te industri­bedrifter, sier Frank Bråthen.

Juryens medlemmer

Tor­ger Reve, pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­ku­ranse­evne Han­dels­høy­sko­len BI
Else-May Nor­der­hus, Stor­tin­gets ener­gi- og miljø­ko­mi­te
Jan M. Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Uke­blad
Odd Myk­le­bust, forsk­nings­sjef SINTEF Manu­facturing
Frank Bråt­hen, direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens AS
Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Norsk Hydro
Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

Den årli­ge kon­kur­ran­sen Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift, arran­gert av Norsk Industri og Siemens, løf­ter frem nors­ke industri­bedrifter som utmer­ker seg på inno­va­sjon, digi­ta­li­se­ring og konkurransekraft.

Tidligere vinnere

Tronrud Engineering – 2019

Tronrud Engineering – 2019

I skarp kon­kur­ran­se med en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter ble Tron­rud Engi­neer­ing kåret til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019.

Brunvoll – 2017

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.