Hva kreves for å vinne?

Det­te ser årets jury etter i en ver­dig vin­ner

Jury­ens kri­te­ri­er
→ Pro­duk­ti­vi­tet
→ Unik­het
→ Klynge­virk­som­het
→ Inno­va­sjon
→ Bruk av tek­no­lo­gi, digi­ta­li­se­ring og kom­pe­tanse­ut­vik­ling
→ Bære­kraft, mil­jø og energi­ef­fek­ti­vi­tet
→ Mar­keds­ef­fek­ter

Hva skal til for å hav­ne øverst på pal­len i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift? Vi har tatt en prat med to jury­med­lem­mer for å høre litt om hva som vekt­leg­ges.

Disse bedriftene kvalifiserer seg til konkurransen

Det er en del ting som skal være på plass før en bedrift kan vur­de­res. Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift foku­se­rer på sel­skap som pro­du­se­rer en reel vare. Rene tje­neste­le­ve­ran­dø­rer vil alt­så ikke vur­de­res i den­ne kon­kur­ran­sen. Et annet vik­tig inn­gangs­kri­te­ria, er at bedrif­ten kan vise til et regn­skap som går i pluss, iføl­ge jury­med­lem Tor­ger Reve, pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­kur­ranse­evne ved Han­dels­høy­sko­len BI. Slik vier kon­kur­ran­sen seg til inno­va­sjon vi i stør­re grad vet at lyk­kes.

– Det hol­der ikke bare å være loven­de. I den­ne kon­kur­ran­sen skal du kun­ne vise til over­skudd, for­kla­rer han.

«Digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring har poten­sia­let til å gjø­re vare­pro­duk­sjon så effek­tiv at industri tje­ner på å flyt­te til­ba­ke til Nor­ge.»

TORGER REVE,
pro­fes­sor ved Han­dels­høy­sko­len BI

Unikhet, innovasjon og teknologibruk

Effek­ti­vi­se­ring ved hjelp av ny tek­no­lo­gi er avgjø­ren­de for at nors­ke bedrif­ter skal kun­ne kon­kur­re­re inter­na­sjo­nalt. Kon­kur­ran­sen Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift leter der­for etter bedrif­te­ne som på smar­test mulig måte sik­rer sin kon­kur­ranse­kraft, sær­lig gjen­nom tek­no­lo­gi og digi­ta­li­se­ring.

– Digi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring har poten­sia­let til å gjø­re vare­pro­duk­sjon så effek­tiv at industri tje­ner på å flyt­te til­ba­ke til Nor­ge. Det har vi også sett eksemp­ler på. Vi i jury­en leter etter de bedrif­te­ne som vir­ke­lig gjør nye og spen­nen­de ting; de bedrif­te­ne som job­ber anner­le­des, og øker sin pro­duk­ti­vi­tet og kon­kur­ranse­kraft ved hjelp av tek­no­lo­gi, for­tel­ler Reve.

Industrimiljø og klyngevirksomhet

Suk­sess hand­ler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjø­re and­re gode. His­to­ri­en viser at sam­ar­beid og kunn­skaps­de­ling gir bed­re resul­ta­ter, også innen industri. Der­for pre­mie­res bedrif­ter som kan vise til sam­ar­beid og evne til å dele kunn­ska­pen sin med and­re, iføl­ge Reve.

– Rau­foss indu­stri­park er et godt eksem­pel på aktø­rer som sam­ar­bei­der og hjel­per hver­and­re til å bli gode. På den måten kan du si at vi i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift jak­ter på de bes­te indu­stri­mil­jø­ene, for­kla­rer Reve.

«Smart bruk av res­sur­ser hand­ler om å være god innen­for elek­tri­fi­se­ring, auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring.»

FRANK BRÅTHEN, jury­med­lem og direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens

Bærekraft og energieffektivitet

Også hvor­dan bedrif­ten job­ber med bære­kraft og miljø­spørs­mål spil­ler inn i kon­kur­ran­sen. Smart bruk av res­sur­ser er like vik­tig for øko­no­mi som for mil­jø­et — og gjen­nom kon­kur­ran­sen duk­ker det opp man­ge gode eksemp­ler på bedrif­ter som er gode på nett­opp det­te.

– Smart bruk av res­sur­ser hand­ler om å være god innen­for elek­tri­fi­se­ring, auto­ma­ti­se­ring og digi­ta­li­se­ring. Man­ge nors­ke bedrif­ter er langt frem­me på de to førs­te, der­for øns­ker vi å fin­ne de som ser mulig­he­te­ne også ved digi­ta­li­se­ring. Vi tror det er blant dis­se vi fin­ner frem­ti­dens smar­tes­te industri­bedrifter, sier Frank Bråt­hen.

Juryens medlemmer

Else-May Bot­ten Nor­der­hus, frak­sjons­le­der i Stor­tin­gets Nærings­ko­mi­té
Jan Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Uke­blad
Tor­ger Reve, pro­fes­sor Han­dels­høy­sko­len BI
Odd Myk­le­bust, pro­sjekt­di­rek­tør SINTEF
Frank Bråt­hen, direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens AS
Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Hydro
Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

Den årli­ge kon­kur­ran­sen Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift, arran­gert av Norsk Industri og Siemens, løf­ter frem nors­ke industri­bedrifter som utmer­ker seg på inno­va­sjon, digi­ta­li­se­ring og kon­kur­ranse­kraft.

Tidligere vinnere

Digital temperaturmåler 2019

Digital temperaturmåler 2019

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.

Tronrud Engineering — 2019

Tronrud Engineering — 2019

I skarp kon­kur­ran­se med en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter ble Tron­rud Engi­neer­ing kåret til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019.