Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

Norsk løs­ning når ut i ver­den

I 2006 slo eks­trem­væ­ret Nar­ve inn over kys­ten langs fle­re nord­nors­ke fyl­ker. Regio­nen er vant til mye vær og vind, men det er ikke mulig å for­be­re­de seg 100 pro­sent på øde­leg­gel­se­ne som føl­ge av uvæ­ret. Nar­ve før­te til mate­ri­el­le ska­der på over 80 mil­lio­ner kro­ner, og mind­re per­son­ska­der.

De mate­ri­el­le ska­de­ne inne­bar blant annet merk­ba­re utford­rin­ger for strøm­net­tet i regio­nen. I etter­tid ble det kon­klu­dert at strøm­net­tet ikke var bra nok til å tåle eks­trem­vær, og Stat­nett iverk­sat­te et pro­sjekt for å bereg­ne risi­ko­en for ska­der ved frem­ti­di­ge uvær.

Resul­ta­tet ble Pro­maps. Et verk­tøy som kan bereg­ne risi­ko for brudd i blant annet kraft­sys­tem, og som i dag er et vel­fun­ge­ren­de pro­sjekt som benyt­ter seg av dagens mest moder­ne tek­no­lo­gi­er.

I fjor ble Pro­maps, som et eget sel­skap, for førs­te gang nomi­nert til kårin­gen av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift. Nå har sel­ska­pet tatt sto­re og vik­ti­ge steg, og ambi­sjo­ne­ne for året som kom­mer er stør­re enn noen gang.

Problemstilling for hele Europa

 

– I slut­ten av 2013 var vi fer­di­ge med utvik­ling av proto­type av tek­no­lo­gi­en, og star­tet pro­ses­sen med å kom­mer­sia­li­se­re den. Først nasjo­nalt, så inter­na­sjo­nalt. I fjor tok vi tek­no­lo­gi­en ut i et eget sel­skap, og er nå i gang med å få pro­duk­tet ut i mar­ke­det, for­tel­ler Arne Bru­fladt Svend­sen i Pro­maps Tech­no­lo­gy.

Ett år er gått, og utvik­lin­gen har vært bety­de­lig. Et stort euro­pe­isk forsk­nings­pro­sjekt, GARPUR, har satt usik­ker­he­ten rundt strøm­net­tets påli­te­lig­het på dags­or­den over hele kon­ti­nen­tet. Kon­klu­sjo­nen er at det trengs nye verk­tøy som kan ana­ly­se­re data og sik­re strøm­net­tet i sann­tid.

– Nå som det­te sto­re forsk­nings­pro­sjek­tet er fer­dig­stilt, åpnes det euro­pe­is­ke mar­ke­det for oss. Pro­blem­stil­lin­gen vi prø­ver å løse er nå defi­nert på et euro­pe­isk nivå, sier Bru­fladt Svend­sen.

I star­ten av 2017 fikk Pro­maps med seg inves­to­rer fra Ber­gen, og på den­ne måten har de vært i stand til å kom­mer­sia­li­se­re tek­no­lo­gi­en. Pro­maps har job­bet aktivt i mar­ke­det siden som­mer­en 2017, de har reist rundt til kun­der og har nå en hånd­full kon­kre­te inter­es­sen­ter i det nors­ke mar­ke­det.

– Vi er nå også i dia­log med fle­re inter­na­sjo­na­le sel­skap, som øns­ker å gå ut i ver­dens­mar­ke­det med tek­no­lo­gi­en. Vi står på trap­pen av en vel­dig spen­nen­de kom­mer­si­ell sats­ning, for­tel­ler Bru­fladt Svend­sen.

 

Teknologispekket plattform

 

Det Pro­maps-tek­no­lo­gi­en i bunn og grunn gjør er å ver­ne infra­struk­tu­ren i lan­det i form av å bereg­ne gjel­den­de og frem­ti­dig risiko­nivå, og på den­ne måten frem­leg­ge for­slag til til­tak i kraft­sys­te­met før noe skjer. Et spen­nen­de moment med løs­nin­gen er også den er ska­ler­bar, og har mulig­he­ter til å inklu­de­re kuns­tig intel­li­gens, og kan ha direk­te til­gang til satel­lit­ter for data­ana­ly­se. Det kre­ver en data­platt­form som gjør det mulig, noe som nå er på plass. Platt­for­men gjør det mulig å for eksem­pel kob­le opp vær­data fra Storm­Geo, og maskin­læ­ring og kuns­tig intel­li­gens fra Cair-sen­te­ret, som lig­ger på Sør­lan­det.

Data­ene bereg­nes og tol­kes i et data­sen­ter, og resul­ta­te­ne blir til­gjen­ge­lig for kun­den via enten inter­nett­ba­ser­te løs­nin­ger eller instal­la­sjon hos kun­den.

– Man­ge snak­ker om kuns­tig intel­li­gens, digi­ta­li­se­ring, big data og for­sy­nings­sik­ker­het i kraft­sys­tem. Vi bru­ker alt det­te i prak­sis, så når et uvær nær­mer seg kan vi se hva vi for­ven­te av kon­se­kvens av uvæ­ret, ut fra hver kun­des uni­ke kraft­sys­te­m­egen­skap. Vi kan se hvor stor belast­ning det er, og gi for­slag til hand­lin­ger for kraft­sys­te­mei­er for hvor­dan vi kan stil­le det­te kraft­sys­te­met best mulig før stor­men tref­fer.

Klart for nye utfordringer

 

Det er mye for­ny­bar ener­gi som blir intro­du­sert i strøm­net­tet, og det kan kre­ve bety­de­li­ge opp­gra­de­rin­ger av infra­struk­tu­ren. Ved å bereg­ne hvor mye en instal­la­sjon av for­ny­ba­re kil­der vil påvir­ke den­ne infra­struk­tu­ren, kan sam­fun­net spa­re inn mye pen­ger:

– Til slutt vil vi få et sik­re­re og bed­re kraft­sys­tem. Sam­fun­net har for­vent­nin­ger til at strøm­men skal være oppe 100% av tiden, og intro­duk­sjon av mye for­ny­bar ener­gi vil for­and­re regu­ler­bar­he­ten av sys­te­met slik at det blir mer utford­ren­de å drif­te og gjø­re rik­ti­ge inves­te­rin­ger. Der­for vil en effek­tiv over­vå­king og ana­ly­se av kraft­sys­te­mer trengs mer enn noen­sin­ne.

– En nomi­na­sjon til kåring av Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift betyr mye for oss som er et lite sel­skap som står på trap­pen til et kom­mer­si­elt gjen­nom­brudd og en inter­na­sjo­nal sats­ning, avslut­ter Arne Bru­fladt Svend­sen.

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Digital temperaturmåler 2019

Digital temperaturmåler 2019

Hvor­dan vi leg­ger til ret­te for en over­gang til et digi­talt nærings­liv vil være avgjø­ren­de for norsk verdi­skap­ning i frem­tiden.