Besøk hos Lærdal Medical

Fri­da besø­ker Lær­dal Medi­cal i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift!

FRIDA BERGLUND

Fri­da stu­de­rer Ener­gi og mil­jø ved NTNU, er en del av Siemens rekrut­te­rings- og kom­pe­tanse­pro­gram for jen­ter, og blog­ger for smartindustri.no.

5. apr, 2017

av | 5. apr, 2017

Nes­te bedrift ut har jeg gle­det meg til å for­tel­le dere om! Det­te er en bedrift som har lekt med duk­ker siden de star­tet for over 70 år siden, og har utvik­let seg fra små leke­duk­ker til høy­tek­no­lo­gis­ke simu­le­rings­duk­ker brukt til liv­red­den­de tre­ning. Jeg snak­ker selv­føl­ge­lig om Lær­dal Medi­cal i Stav­an­ger, en bedrift der tek­no­lo­gi og inno­va­sjon er i kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring for å nå målet deres: å bidra til å red­de liv. En utro­lig vik­tig, men utford­ren­de, opp­ga­ve som de løser på en defi­ni­tivt smart måte. Les vide­re for å lære mer om Lær­dal Medi­cal og hva de gjør, og ikke minst om heli­kop­ter­tu­ren som end­te i nød­lan­ding.

Helikoptertur

Vi var så hel­dig å få mulig­het til å fly fra Egge­moen til Stav­an­ger med heli­kop­ter, og for en nyde­lig tur! Det var strå­len­de sol hele vei­en, og det var litt av et syn å kom­me fly­ven­de inn over Lyse­fjor­den. Da vi nær­met oss Stav­an­ger der­imot var byen dek­ket av tåke, så det end­te med at vi måt­te nød­lan­de på førs­te og bes­te gård. Du kan tro bon­den var litt for­fjam­set da vi kom vand­ren­de bort og spur­te om vi kun­ne stå par­kert over nat­ten! Det fikk vi hel­dig­vis lov til, så da var det bare å kom­me seg inn til byen.

Her er Ola og jeg på går­den — litt mal­plas­ser­te, men for­nøy­de.

På plass i Lærdal

Etter å ha utfors­ket byen og gått beund­ren­de gjen­nom Farge­ga­ten fle­re gan­ger, gikk turen vide­re til Lær­dal Medi­cal. Lær­dal er kan­skje mest kjent for Anne, en første­hjelps­duk­ke som bru­kes i hjer­te- og lunge­red­nings­kurs. Viss­te du for­res­ten at Michael Jack­sons “Smooth Cri­mi­nal” hand­ler om hen­ne? Der har du en fun fact du kan dra i kaffe­køen! Nå lager Lær­dal alt fra opp­blås­ba­re første­hjelps­duk­ker til høy­tek­no­lo­gis­ke simu­le­rings­ro­bo­ter, og duk­ke­ne blir brukt over hele ver­den for å tre­ne opp men­nes­ker til å red­de liv. Det er en nok­så spe­si­ell opp­le­vel­se å kom­me inn i fab­rik­ken deres: i ste­det for sam­le­bånd med “van­li­ge” maskin­de­ler, har du rad på rad med armer og hoder. Plut­se­lig kom­mer du bort til et ope­ra­sjons­lig­nen­de bord, og der lig­ger en fer­dig­mon­tert duk­ke som pus­ter og blun­ker. Her inter­vju­er Ola COO, Alf-Chris­ti­an Dyb­dal, om nett­opp en sånn en:

«Very good»

Dis­se avan­ser­te duk­ke­ne kal­les for Sim­Man 3G, og kan pro­gram­me­res til å vise man­ge sym­pto­mer — de kan blø, svet­te og til og med pra­te. Etter at du har gjen­nom­ført liv­red­ding, får du til­bake­mel­ding på hvor­dan det gikk, og hva du kan for­bed­re til nes­te gang. Jeg fikk prø­ve HLR på en lav­tek­no­lo­gisk ver­sjon av det­te, og fikk hele tiden til­bake­mel­din­ger som «very good» eller «just a litt­le less breath», noe som var utro­lig hjelp­somt. Her må jeg jo få dra inn litt selv­skryt, nem­lig at jeg fikk en sco­re på 95 av 100. Så da vet dere det fol­kens, det er bare å huke tak i meg hvis det skul­le skje noe!

Redde flere menneskeliv

Lær­dal Medi­cal er også godt repre­sen­tert glo­balt. Mye av pen­ge­ne de tje­ner går blant annet til deres søs­ter­fir­ma, Lær­dal Glo­bal Health, en uav­hen­gig, ikke-for-pro­fitt orga­ni­sa­sjon som har som mål å bidra til å red­de liv blant mød­re og nyfød­te i utvik­lings­land. Det­te er et godt eksem­pel på hva Lær­dal står for: her utvik­les ikke ny tek­no­lo­gi kun for frem­gan­gen og pro­fit­tens skyld, men for å hele tiden job­be mot å red­de fle­re men­neske­liv. Lær­dal Medi­cal er en eks­tremt impo­ne­ren­de og inspi­re­ren­de bedrift, og defi­ni­tivt en god kan­di­dat til å stik­ke av med sei­e­ren som Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift.

Hvis du ikke har meldt på din bedrift enda, er det fort­satt tid — alle stil­ler likt når start­skud­det går 19. april. Gjør det da vel, så blog­ges vi snart igjen 🙂

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.