Besøk hos Karsten Moholt

Fri­da besø­ker Kar­sten Moholt i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift!

FRIDA BERGLUND

Fri­da stu­de­rer Ener­gi og mil­jø ved NTNU, er en del av Siemens rekrut­te­rings- og kom­pe­tanse­pro­gram for jen­ter, og blog­ger for smartindustri.no.

27. mar, 2017

av | 27. mar, 2017

Nå er Ola og jeg halv­veis i vår rei­se fra nord til sør i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift, og hvil­ket bed­re sted å fei­re det­te enn i Ber­gen! Vest­lan­dets hoved­stad bød på mye vær, lat­ter og gode skil­lings­bol­ler, og ikke minst et vel­dig hyg­ge­lig besøk hos Kar­sten Moholt AS. Kar­sten Moholt er en fami­lie­eid bedrift som spe­sia­li­se­rer seg på ser­vice og ved­li­ke­hold av rote­ren­de elekt­risk utstyr, og har for tiden en rek­ke spen­nen­de pro­sjek­ter på gang. Scroll (eller swipe) ned­over for å høre hvor­dan jeg for­els­ket meg i Ber­gen by, hva en kog­ni­tiv ved­li­ke­holds­ro­bot gjør, og hvor­for Kar­sten Moholt med stolt­het kan kal­le seg for en smart, norsk industri­bedrift.

Bergen

Bare noen nev­ner byen får jeg Knut­sen og Lud­vig­sens sang om brei­flabb og Brann på hjer­nen i fle­re dager. Ikke at det er noe galt i det, for jeg har vært tro­fast fan siden pla­ta deres gikk på repeat i alle bil­tu­rer i barn­dom­men, men den ska­per ikke akku­rat et sol­fylt bil­de av byen. Sist jeg var på besøk lev­de byen opp til for­vent­nin­ge­ne, og på top­pen av Ulri­ken så jeg så vidt min egen hånd i tåka. Den­ne gan­gen var intet unn­tak, men det jeg ikke så gjen­nom alt reg­net for­ri­ge gang var byens uen­de­li­ge sjarm, med bro­steins­ga­ter og hus i alle far­ger. Vi fikk tatt Fløi­ba­nen, sett fiske­tor­get, spist skil­lings­bol­ler og gått ombord på Stats­råd Lehm­kuhl. Sight­see­ing i bil ble det også tid til, da byen er prop­pet full med enveis­kjø­rin­ger og rib­bet for par­ke­rings­plas­ser. Alt i alt en vel­dig hyg­ge­lig opp­le­vel­se, selv uten «Juba Juba» på anleg­get.

En kvinne i spissen

Ber­gen har defi­ni­tivt mye å by på, men drar man litt uten­for byen til Ask­øy kom­mer man til noe enda mer spen­nen­de enn skil­lings­bol­ler (selv om de var eks­tremt gode), nem­lig Kar­sten Moholt AS. Her ble vi tatt godt i mot av admi­ni­stre­ren­de direk­tør Linn Ceci­lie Moholt, og det var selv­føl­ge­lig stas å se en kvin­ne i spis­sen for en så aner­kjent industri­bedrift. Eks­tra stas var det også da jeg fant ut at hun har stu­dert det sam­me som meg, og at hun att­på­til får mye bruk for det hun lær­te på skole­ben­ken i arbeids­li­vet. Vi ble vist rundt i fab­rik­ken og fikk se nye, spen­nen­de pro­sjek­ter i aksjon.

Her er Ola og jeg med sje­fen selv, Anne Marit Paneng­stu­en (leder for Siemens Nor­ge) og ord­fø­rer Ter­je Mathias­sen.

Et av de mest spen­nen­de pro­sjek­te­ne til Kar­sten Moholt som er under tes­ting for øye­blik­ket, er bru­ken av en kog­ni­tiv ved­li­ke­holds­ro­bot, og for de som ikke vet hva det er had­de Linn Ceci­lie en fan­tas­tisk ana­lo­gi på det­te:

«I dag har alle en fast­le­ge man går til der­som man blir syk. I frem­tiden kan man ten­ke seg at alle men­nes­ker er utstyrt med sen­so­rer som måler alt fra tem­pe­ra­tur til hjerte­fre­kvens, og at fast­le­gen har til­gang på dis­se data­ene i til­legg til din jour­nal. Hvis du for eksem­pel har litt høy­ere kropps­tem­pe­ra­tur enn van­lig en dag, og hjerte­fre­kven­sen er unor­mal, kan fast­le­gen se på dis­se data­ene i sam­men­heng med jour­na­len din, og for­ut­si når og hvor­dan du kom­mer til å bli syk. På den måten kan syk­dom­men kan­skje for­hind­res.»

Linn Ceci­lie Moholt

Genialt

Det høres kan­skje slit­somt ut å ha en fast­le­ge som all­tid rin­ger der­som hjer­tet ditt slår litt for­te­re og du er varm i trøya, når du egent­lig bare er ner­vøs for­di du skal be noen ut på date eller hol­de et fore­drag for man­ge men­nes­ker. For ved­li­ke­hold av moto­rer er det­te der­imot geni­alt, og der­som en robot kan pre­di­ke­re situa­sjo­ner utfra data vil det­te spa­re kun­den for unød­ven­dig drifts­stans og ved­li­ke­holds­kost­na­der. Det­te er en av man­ge grun­ner til at Kar­sten Moholt med stolt­het kan kal­le seg en av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrifter, og jeg øns­ker dem lyk­ke til i kon­kur­ran­sen!

Husk påmel­dings­frist 19. april, vi sees 🙂

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.