Besøk hos Brunvoll

Fri­da besø­ker Brun­voll AS i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift!

FRIDA BERGLUND

Fri­da stu­de­rer Ener­gi og mil­jø ved NTNU, er en del av Siemens rekrut­te­rings- og kom­pe­tanse­pro­gram for jen­ter, og blog­ger for smartindustri.no.

22. mar, 2017

av | 22. mar, 2017

Nes­te stopp i jak­ten på Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift var Brun­voll AS i Mol­de, en bedrift som lager avan­ser­te thrus­ter­sys­te­mer for manøv­re­ring av skip. De leve­rer thrus­te­re til alt fra fiske­bå­ter til sto­re tank­skip, og har vært en fami­lie­eid bedrift i over 100 år. Vi var så hel­di­ge å få en omvis­ning i de split­ter nye loka­le­ne, og fikk se deres nyes­te inno­va­sjon, nem­lig en robot som sli­per pro­pell­bla­der og der­med øker både pre­si­sjon og effek­ti­vi­tet i pro­duk­sjo­nen. Les vide­re for å lære enda mer om en av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrifter!

Gøy med propeller

Mol­de by bød på både sol og regn, vind og hav, og ikke minst en fan­tas­tisk utsikt. Vi var så hel­di­ge at vi bod­de rett ved bryg­ga, så da sola tit­tet frem tenk­te jeg opti­mis­tisk at jeg skul­le nyte litt fjell og frisk sjø­luft og snør­te på meg løpe­sko­ene. Etter ca. ti minut­ter var sola spor­løst for­svun­net, og det tok ikke lang tid før reg­net kom pøsen­de ned. Jaja, man kan ikke vin­ne hver dag, så det ble ikke akku­rat noe mara­ton på meg. Da var det desto hyg­ge­li­ge­re å kom­me inn i de var­me loka­le­ne til Brun­voll sene­re på dagen, der stem­nin­gen var langt fra grå.

Se så mor­somt man kan ha det når man får leke med pro­pel­ler!

En imponerende bedrift

Brun­voll er vir­ke­lig en impo­ne­ren­de bedrift som har fått det til i den glo­ba­le kon­kur­ran­sen. Ikke bare har de tatt i bruk digi­ta­li­se­ring for å redu­se­re bear­bei­dings­ti­den på thrus­te­re med en åttende­del på noen få år, men de har også klart å stå i mot pres­set på å outsource pro­duk­sjo­nen. I 1992 ved­tok sty­ret at de skul­le behol­de pro­duk­sjo­nen og kom­pe­tan­sen i Nor­ge, noe som skul­le vise seg å bli svært lønn­somt: per i dag har de levert over 5000 thrus­te­re til 8000 skip på ver­dens­ba­sis. I til­legg har de nå en robot som sli­per pro­pell­bla­der i pro­duk­sjon, der digi­ta­li­se­ring er et vik­tig ele­ment helt fra engi­neer­ing­fa­sen til slutt­pro­duk­sjon.

Brun­voll er et godt eksem­pel på det vi øns­ker å løf­te frem her i Jak­ten på Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, nem­lig bedrif­ter som evner å behol­de pro­duk­sjo­nen i et høy­kost­nads­land som Nor­ge, og kla­rer å se den lang­sik­ti­ge ver­di­en av det­te. Det­te er bare noen av kri­te­ri­ene for hva som kjenne­teg­ner en smart bedrift, og du kan lese mer om dem på siden vår. Føler du at din bedrift er smart, eller kjen­ner du noen som du mener bur­de mel­de seg på? Ikke nøl da vel, påmel­din­gen er bare et taste­trykk unna!

Vi sees 🙂

PÅMELDING

Andre blogginnlegg

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjø­syk ung­gutt som vil­le bidra til Silde­fis­ket i Mol­de på annet vis enn som mann­skap på en gyn­gen­de båt.

GKN Aerospace – 2016

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.