I skarp kon­kur­ran­se med en rek­ke ster­ke kon­kur­ren­ter ble Tron­rud Engi­neer­ing kåret til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019. Pri­sen ble utdelt av Erna Sol­berg under årets Indu­stri­kon­fe­ran­se 7. mai.

  • Kårin­gen skjer i sam­ar­beid med Norsk Industri og Siemens AS
  • Pri­sen ble delt ut av Stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg under Indu­stri­kon­fe­ran­sen 7. mai
  • Det­te er sjet­te året kårin­gen gjennomføres

I arbei­det med å fin­ne frem til de nomi­ner­te har jury­en job­bet seg gjen­nom et enormt vur­de­rings­grunn­lag på jakt etter de som dri­ver norsk industri vide­re. Av en rek­ke svært gode kan­di­da­ter i år, valg­te jury­en ut tre sel­ska­per som kjenne­teg­nes av å ha kom­met langt innen digi­ta­li­se­ring og robo­ti­se­ring: Aar­bak­ke, Tron­rud Engi­neer­ing og Moelven.

— Dis­se bedrif­te­ne viser hvor­dan det er mulig å dri­ve verdi­skap­ning til å leve av, og som vi and­re kan lære av. Stor evne til omstil­ling og inno­va­sjon gjør loka­le hjørne­steins­be­drif­ter til glo­ba­le mar­keds­le­de­re på sine felt – tross at pro­duk­sjo­nen skjer i høy­kost­lan­det Nor­ge. Det­te gir grunn til opti­mis­me på veg­ne av norsk industri, sier Anne Marit Paneng­stu­en, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Siemens.

- En strå­len­de indu­stri­ell rollemodell

Den bedrif­ten som trakk det lengs­te strå­et var Tron­rud Engi­neer­ing, en av Nor­ges frems­te leve­ran­dø­rer av auto­ma­ti­se­rings­løs­nin­ger og maskin­byg­ging. Stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg del­te ut pri­sen til inge­ni­ør­be­drif­ten under årets Indu­stri­kon­fe­ran­se 7. mai og ros­te sel­ska­pet for deres innova­tive innstilling.

— Vin­ne­ren viser at det er mulig å kom­me langt med en alt-er-mulig-inn­stil­ling, og ved å inves­te­re i moder­ne pro­duk­sjons­me­to­der. Det­te er en strå­len­de indu­stri­ell rolle­mo­dell som ser mulig­he­ter og for­de­ler med digi­ta­li­se­ring, sa Sol­berg under utdelingen.

— Vin­ne­ren har også hatt besøk av beg­ge mine stats­rå­der som har vært nærings­mi­nis­te­re. De har beg­ge har blitt impo­nert og inspi­rert over nivå­et på bedrif­ten, fort­sat­te Statsministeren.

Impo­nert over nivå­et på digi­ta­li­se­ring og robotisering

Tron­rud Engi­neer­ing på Egge­moen utvik­ler, pro­du­se­rer og leve­rer auto­ma­ti­se­rings­løs­nin­ger til kun­der nasjo­nalt og glo­balt. Sel­ska­pet har for tiden 200 ansat­te. Jury­en har lagt vekt på at Tron­rud Engi­neer­ing har kom­met langt innen­for digi­ta­li­se­ring, benyt­ter 3D prin­ting, digi­tal tvil­ling­tek­no­lo­gi og robo­ti­se­ring for å opti­ma­li­se­re produksjonen.

— Tron­rud Engi­neer­ing er et impo­ne­ren­de indu­stri­even­tyr – fra å star­te i gara­sjen som et fami­lie­dre­vet sel­skap til å lig­ge i front på fle­re områ­der blant annet innen digi­ta­li­se­ring, sier juryre­pre­sen­tant Knut Sun­de i Norsk Industri.

Sel­ska­pet har nylig fått mye opp­merk­som­het for å utvik­le ver­dens ras­kes­te pakke­ma­skin for poser, TCP 300. Maski­nen ble blant annet truk­ket frem under årets Han­no­ver mes­se som et eksem­pel på en av ver­dens frems­te sel­ska­per på det­te området.

— Vin­ne­ren av årets kon­kur­ran­se sym­bo­li­se­rer håp, at det er mulig å kom­me langt med krea­tiv inn­stil­ling, og å inves­te­re i moder­ne pro­duk­sjons­me­to­der. Tron­rud Engi­neer­ing er et strå­len­de eksem­pel på et fami­lie­dre­vet norsk sel­skap som er kom­met svært langt i å ta i bruk ny tek­no­lo­gi for å opti­ma­li­se­re pro­duk­sjo­nen, sier Anne Marit Paneng­stu­en i Siemens.

Jury­en har bestått av:

- Else-May Bot­ten, frak­sjons­le­der i Stor­tin­gets Nærings­ko­mi­té
- Jan Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Uke­blad
- Tor­ger Reve, pro­fes­sor Han­dels­høy­sko­len BI
- Odd Myk­le­bust, pro­sjekt­di­rek­tør SINTEF
- Anne Marit Paneng­stu­en, adm. direk­tør Siemens AS
- Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Hydro
- Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

Tid­li­ge­re vinnerne:

2018: Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic
2017: Brun­voll
2016: GKN Aero­space
2015: Hexa­gon Ragasco
2014: Bor­re­gaard

 

Påmelding

Påmel­dings­frist 15. desem­ber 2020

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg