Personvernpolitikk

Siemens’ for­plik­tel­ser når det gjel­der data­sik­ker­het og per­son­vern
Det er vik­tig for Siemens å behand­le dine per­son­data sik­kert og for­tro­lig. Der­for dri­ver vi vår virk­som­het i sam­svar med gjel­den­de lover om per­son­vern og data­sik­ker­het. Vi håper den poli­tik­ken som er beskre­vet neden­for, bidrar til at du får vite hvil­ke data Simens kan inn­hen­te, hvor­dan Simens bru­ker og beskyt­ter dis­se data­ene, og hvem vi kan gi dem vide­re til.

Per­son­data
Siemens inn­hen­ter ingen av dine per­son­li­ge data (f.eks. navn, adres­se, tele­fon­num­mer eller e‑postadresse) gjen­nom sine web­si­der med mind­re du fri­vil­lig vel­ger å opp­gi dem til oss (f.eks. ved regist­re­ring eller under­sø­kel­ser), du gir ditt sam­tyk­ke, eller hvis det på annen måte er til­latt i hen­hold til gjel­den­de lover og reg­ler for beskyt­tel­se av dine per­son­data.

Hen­sik­ten ved bruk av data
Når du opp­gir per­son­data, bru­ker vi dem van­lig­vis for å sva­re på din fore­spør­sel, behand­le bestil­lin­gen din eller gi deg til­gang til spe­si­fikk infor­ma­sjon eller spe­si­fik­ke til­bud. Dess­uten bru­ker vi dem for å støt­te vår rela­sjon til deg som kun­de:

  • Vi kan lag­re og behand­le per­son­data og dele dem med våre til­knyt­te­de virk­som­he­ter ver­den over, for å for­stå dine kunde­be­hov bed­re og få vite hvor­dan vi kan for­bed­re våre pro­duk­ter og tje­nes­ter.
  • Vi (eller en tredje­part på våre veg­ne) kan bru­ke per­son­data for å kon­tak­te deg om Siemens-til­bud som kan dek­ke dine kunde­be­hov eller for å gjen­nom­føre nett­ba­ser­te under­sø­kel­ser så vi kan for­stå beho­ve­ne hos kun­de­ne våre bed­re.

Hvis du vel­ger at dine per­son­data ikke skal bru­kes til å støt­te vår rela­sjon til deg som kun­de (spe­si­elt direk­te mar­keds­fø­ring eller mar­keds­un­der­sø­kel­ser), respek­te­rer vi val­get ditt. Vi vil ald­ri sel­ge eller på annen måte mar­keds­føre dine per­son­data over­for tredje­part, bort­sett fra virk­som­he­ter knyt­tet til Siemens.

Begrens­nin­ger når det gjel­der hen­sikt
Når Siemens inn­hen­ter, bru­ker eller gir vide­re per­son­data du har opp­gitt over net­tet, skjer det bare i for­bin­del­se med hen­sik­ter som er gjort kjent for deg, med mind­re utnyt­tel­sen:

  • gjel­der bruk av per­son­data for en ny hen­sikt som er direk­te knyt­tet til den opp­rin­ne­li­ge hen­sik­ten som per­son­da­ta­ene ble sam­let inn for,
  • er nød­ven­dig for å for­be­re­de, frem­for­hand­le og iverk­set­te en kon­trakt med deg,
  • kre­ves iføl­ge lov eller av kom­pe­ten­te stat­li­ge eller juri­dis­ke myn­dig­he­ter,
  • er nød­ven­dig for å etab­le­re eller opp­rett­hol­de et juri­disk krav eller for­svar,
  • er nød­ven­dig for å hind­re svin­del eller end­re ulov­li­ge akti­vi­te­ter som for eksem­pel beviss­te angrep på Siemens’ infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi­sys­te­mer.

Kom­mu­ni­ka­sjons- og bruks­data
Når du bru­ker tele­kom­mu­ni­ka­sjons­tje­nes­ter for å for å få til­gang til vårt nett­sted, vil dine kom­mu­ni­ka­sjons­data (f.eks. IP-adres­se) eller bruks­data (f.eks. infor­ma­sjon om begyn­nel­se, slutt og varig­het for hvert enkelt besøk og infor­ma­sjon om de tele­kom­mu­ni­ka­sjons­tje­nes­te­ne du bruk­te) bli gene­rert tek­nisk, og de kan i prin­sip­pet knyt­tes til per­son­data. I den grad det er helt nød­ven­dig, vil vi inn­hen­te, behand­le og bru­ke dine kom­mu­ni­ka­sjons- og bruks­data, og det­te vil skje i hen­hold til gjel­den­de juri­dis­ke ram­mer for per­son­vern og data­sik­ker­het.

Ikke-per­son­li­ge data som inn­hen­tes auto­ma­tisk
Når du kob­ler deg til våre nett­ste­der, kan vi auto­ma­tisk (dvs. ikke ved regist­re­ring) inn­hen­te ikke-per­son­li­ge data (f.eks. type nett­le­ser og ope­ra­tiv­sys­tem som er brukt, dome­ne­navn for nett­ste­det du kom­mer fra, antall besøk, gjen­nom­snitt­lig tid du er inne på net­teste­det og hvil­ke sider du har sett på). Vi kan bru­ke dis­se data­ene og gi dem vide­re til våre til­knyt­te­de virk­som­he­ter ver­den over for å over­våke hvor popu­læ­re våre nett­ste­der er og for å for­bed­re egen­ska­per eller inn­hold.

Cookies” — infor­ma­sjon som lag­res auto­ma­tisk på din data­ma­skin
Når du besø­ker et av våre nett­ste­der, kan vi lag­re noen data på din data­ma­skin i form av en “cookie” for å kjen­ne igjen PC-en nes­te gang du besø­ker oss. Cookies kan hjel­pe oss på man­ge måter, for eksem­pel ved å gjø­re det mulig for oss å til­pas­se nett­ste­det til dine inter­es­ser og lag­re pass­or­det ditt så du slip­per å tas­te det inn hver gang. Hvis du ikke vil mot­ta cookies, kan du set­te opp nett­le­se­ren din slik at den slet­ter alle cookies fra hard­dis­ken på data­ma­ski­nen, blok­ke­rer alle cookies eller gir en mel­ding før en cookie blir lag­ret.

Barn
Siemens vil ikke bevisst inn­hen­te per­son­data fra barn uten å kre­ve at det inn­hen­tes til­la­tel­se fra fore­sat­te hvis det er nød­ven­dig i hen­hold til gjel­den­de lov. Vi vil ikke gi vide­re per­son­data knyt­tet til barn, med mind­re det er til­latt i hen­hold til lov, og da først etter å ha inn­hen­tet til­la­tel­se fra fore­sat­te i hen­hold til loka­le lover og reg­ler for beskyt­tel­se av barn. Defi­ni­sjo­nen av “barn” skal byg­ge på aktu­el­le lover så vel som nasjo­nal og regio­nal kul­tu­rell sed­vane.

Sik­ker­het
Siemens benyt­ter tek­nis­ke og orga­ni­sa­sjons­mes­si­ge sik­ker­hets­til­tak for å beskyt­te dine per­son­data mot å bli øde­lagt ved uhell eller på ulov­lig måte, mot å gå tapt og mot ulov­lig utnyt­tel­se og til­gang.

Len­ker til and­re nett­ste­der
Siemens’ nett­ste­der inne­hol­der len­ker til and­re nett­ste­der. Siemens er ikke ansvar­lig for per­son­vern­prak­sis eller inn­hold på and­re nett­ste­der.

Spørs­mål og kom­men­ta­rer
Siemens vil sva­re på rime­li­ge fore­spørs­ler om å få se dine per­son­data og kor­ri­ge­re, gjø­re til­føy­el­ser og slet­te unøy­ak­tig­he­ter. Hvis du har spørs­mål eller kom­men­ta­rer til Siemens’ poli­tikk for per­son­vern og data­sik­ker­het, kon­takt da Hanna Sand­vik på hanna.sandvik@siemens.com

Vår poli­tikk for per­son­vern og data­sik­ker­het mod­nes sam­men med inter­nett, og vi vil bekjent­gjø­re end­rin­ger i poli­tik­ken på den­ne siden. Sjekk siden regel­mes­sig for å hol­de deg opp­da­tert.