Tiden er kommet for å hylle de beste

Jak­ten på årets smar­tes­te Industri­bedrift 2020

Igjen leter vi med lys og lyk­ter etter Nor­ges smar­tes­te. Vi vet nem­lig at bak de sju blå­ner fin­nes fort­satt Aske­lad­den-his­to­rie­ne. Et sted der ute blant Nor­ges industri­bedrifter lages de nye sju-mils­støv­le­ne – eller dis­rup­ti­ve pro­duk­sjons­me­to­der som det gjer­ne kal­les i dag. Her er grun­ne­ne til at din bedrift bur­de del­ta.

Det er typisk norsk å være smart

Kon­kur­ran­sen i inter­na­sjo­nal industri er hard, sær­lig for bedrif­ter i et høy­kost­land som Nor­ge. Like­vel har nors­ke industri­bedrifter gang på gang vist at vi hev­der oss blant de aller bes­te. Digi­ta­li­se­rin­gen har i dag for alvor skylt over indu­strien. I det sta­di­ge kapp­lø­pet om å til­by konkur­ranse­dyktige løs­nin­ger og gjø­re en for­skjell, hol­der det ikke kun å være god. Nors­ke industri­bedrifter må også løf­te blik­ket, gjen­kjen­ne mulig­he­te­ne og sat­se på de kost­nads­effektive, smar­te løs­nin­ge­ne. Vår jobb er å inspi­re­re bedrif­ter til å gjø­re nett­opp det!

Det er lurt å del­ta for din bedrift – både for å vise Nor­ge hva dere er gode for, men også for en unik anled­ning til å lære av and­re som er smar­test i sin klas­se.

Jobben med å styrke norsk konkurransekraft

Ster­ke indu­stri­his­to­ri­er hand­ler om mer enn pro­duk­ti­vi­tet og inno­va­sjon. De hand­ler om men­nes­ker med mot, kløkt og klok­skap. De bes­te his­to­rie­ne enga­sje­rer bransje­ledere, inspi­re­rer til ny inno­va­sjon og hjel­per and­re å defi­ne­re egne suk­sess­kri­te­ri­er på tvers av bran­sjer. Gjen­nom å løf­te frem de som er med å sik­re Nor­ges frem­ti­di­ge kon­kur­ranse­kraft igjen­nom sin inno­va­sjons- og omstil­lings­evne, øns­ker Siemens og Norsk industri å ska­pe en platt­form som bidrar til å styr­ke norsk kon­kur­ranse­kraft og gir norsk industri enda bed­re for­ut­set­nin­ger i møte med tøff inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se.

Kam­pan­jen gir del­ta­ken­de bedrif­ter en god mulig­het for ver­di­full og rele­vant eks­po­ne­ring.

Eksponering for deltakere

Det er ikke bare vin­ne­ren som nyter godt av å være med i Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift. Kon­kur­ran­sen som hand­ler om å løf­te frem norsk industri, gir natur­lig nok for­de­ler for alle del­ta­ke­re. I jak­ten på Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift job­ber vi mål­ret­tet mot å frem­heve alle de gode eksemp­le­ne i medie­ne. Kam­pan­jen gir en god mulig­het for ver­di­full og rele­vant eks­po­ne­ring. PR kan være helt essen­si­elt i fle­re faser for en ung og sul­ten industri­bedrift og Nor­ges smar­tes­te gir en unik anled­ning til å nett­opp trek­ke frem din bedrifts styr­ker for kun­der eller sam­ar­beids­part­ne­re.

 

Kåring av vinneren

Pri­sen til Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift 2020 blir delt ut av Nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø 10. febru­ar. Pre­mi­en til vin­ne­ren er et besøk til Siemens helt nye Digi-Cen­ter i Amberg, Tysk­land. Sen­te­ret åpner vår­en 2021.

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­an­legg