Et norsk industrieventyr 

byg­get på ørsmå kuler

En gang på 70-tal­let, kom fors­ke­ren John Ugel­stad ut fra labo­ra­to­ri­et sitt på NTH, tok tak i bukse­se­le­ne sine og sa på klin­gen­de trøn­dersk: “Æ vill no itj si at æ e et geni, men det e bætre itj langt unna”. Minut­ter tid­li­ge­re så han star­ten på et norsk indu­stri­even­tyr i mik­ro­sko­pet, det som noen år sene­re skul­le bli kjent som Ugelstad-kuler. 

– Det var jo sva­ret på en utford­ring Ugel­stad ga seg selv. Han had­de hørt at NASA vil­le lage sli­ke kuler på rom­sta­sjo­nen Sky­lab, for det var en etab­lert sann­het at den­ne type kuler ikke kun­ne lages noe annet sted enn i ver­dens­rom­met. Ugel­stad klar­te å kom­me opp med løs­nin­gen helt teo­re­tisk, og i prak­tis­ke for­søk fun­ger­te den akku­rat slik teori­en til­sa, for­kla­rer Erlend Ragn­hild­stveit, forsk­nings­di­rek­tør i Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic. Etter at tek­no­lo­gi­en ble kom­mer­sia­li­sert først av Dyno Indu­stri­er og A. L. på åtti­tal­let i fir­ma­et Dynal, har de nå gjen­nom opp­kjøp blitt en del av Ther­mo Fis­hers sto­re por­te­føl­je med produkter.

 

Innovasjonen triller på kulene

 

I fjor var de nomi­nert til pri­sen for Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift. De kom blant topp tre og har i mel­lom­ti­den vun­net både Forsk­nings­rå­dets Inno­va­sjons­pris og Nor­we­gi­an Tech Award og job­ber aktivt med utvik­ling av nye løs­nin­ger. Som et fun­da­ment til inno­va­sjo­nen lig­ger Ugel­stad-kule­ne, også kjent som Dyna­be­ads. På fun­da­men­tet av de ørsmå, per­fek­te kule­ne kom­mer det en strøm med innovasjoner.

– Siden vi er eks­per­ter på Ugel­stad-prin­sip­pet, som lig­ger til grunn for de kule­ne, var det mulig å inn­ove­re på helt nye mate­ria­ler. Det er et inno­va­sjons­ele­ment i det, men minst like vik­tig er det at vi klar­te å øke pro­duk­sjo­nen på en effek­tiv måte, sier Ragnhildstveit.

På Lille­strøm har Ther­mo Fis­her indu­stria­li­sert pro­duk­sjo­nen, og skapt et pro­dukt som ikke bare er ver­dens­kjent for sin jevnt høye kva­li­tet men også mulig­het til å pro­du­se­res i sto­re kvanta.

Nå er Dyna­be­ads å fin­ne i sta­di­ge nye bruks­om­rå­der, ikke minst på fel­tet der alt star­tet, kreftforskningen.

 

Ultrarask analyse av gensekvenser

 

– I Ther­mo Fis­her har vi en gen­se­kven­se­rings-tek­no­lo­gi, Ion Tor­rent, som kom­bi­ne­rer halv­le­der­tek­no­lo­gi med kuler, og er nok en ny anven­del­se av Ugel­stad-tek­no­lo­gi­en, sier Ragn­hild­stveit og jog­ger bort til kon­to­ret for å hen­te en av brik­ke­ne som sel­ska­pet pro­du­se­rer. Brik­ken er på stør­rel­se med et frimerke.

– På den­ne brik­ken, som i utgangs­punk­tet er en CMOS-brik­ke som vi alle har i mobil­ka­me­ra­et, er det over 160 mil­lio­ner små brøn­ner, med en liten kule i hver brønn hvor selve sekven­se­rings­re­ak­sjo­nen skjer. Det­te har krevd ny inno­va­sjon og utvik­ling av en helt ny type kuler. Til­sam­men trek­ker de kost­na­den og tiden det tar for kart­leg­ging av gener dra­ma­tisk ned, og blir uvur­der­lig i kreftdiagnostikken.

Det vir­ker som et drøm­me­ek­te­skap, men star­ten var ikke problemfri.

– Da våre folk først prøv­de å lage bio­lo­gisk kom­pa­tib­le kuler til å pas­se til den­ne bru­ken, vir­ket det som en umu­lig opp­ga­ve. Hel­dig­vis er umu­li­ge opp­ga­ver de vi løser best, sier Ragn­hild­stveit med et smil.

 

Løser problemer “i parallell”

 

For i Ther­mo Fis­her kan fors­ker­ne spil­le på det sto­re utval­get som bedrif­ten til­byr. Ters­ke­len for å utveks­le menin­ger, og hen­te inn­spill fra and­re fag­felt er svært lav og opp­ford­ret. Om en fors­ker på det kje­mis­ke fag­felt tren­ger hjelp til å løse en mate­ma­tisk nøtt, er de alle opp­ford­ret til å set­te av tid og hjel­pe hverandre.

– Der­med løser vi man­ge utford­rin­ger og opp­ga­ver på kort tid, som én per­son kan­skje had­de brukt man­ge dager eller uker på å kom­me over. Når uli­ke fag­felt kla­rer å job­be på tvers blir det kost­nads­ef­fek­tivt, og det gjør oss til en attrak­tiv part­ner for kundene.

Slik blir Ther­mo Fis­her til en leve­ran­dør av løs­nin­ger for sine kun­der, i til­legg til en leve­ran­dør av ørsmå Dynabeads.

– Det er en vel­dig god følel­se når kun­de­ne våre kom­mer til oss med sine størs­te utford­rin­ger, og våre folk higer etter å løse dem. Litt i tråd med hvor­dan John Ugel­stad må ha følt det da forsk­nings­mil­jø­et men­te at sli­ke kuler kun var mulig å lage i verdensrommet.

– For vår del, har fjor­årets kåring vært bra for syn­lig­he­ten i Nor­ge. Vi er et sel­skap i vekst og øns­ker å til­trek­ke oss talen­ter og inn­gå sam­ar­bei­der lokalt, selv om 99% av mar­ke­det vårt er i utlan­det. Det jeg vir­ke­lig liker med kårin­ger som beløn­ner inno­va­sjon og smart anven­del­se av industri, er at det blir en bevisst­gjø­ring rundt det at vi har man­ge gode for­ut­set­nin­ger for å lyk­kes med pro­duk­sjons­in­du­stri i Nor­ge. Vi er et land med høy sta­bi­li­tet, høyt utdan­ne­de folk, vi ten­ker smart, vi digi­ta­li­se­rer og ten­ker at “Ja, vi er et høy­kost­land, men vi kan pro­du­se­re effek­tivt”, sier Ragnhildstveit

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg