Smart Industri konferansen

Ble arran­gert 14. juni 2018

Velkommen til

Smart Industri

Konferansen 2018

Norsk Industri og Siemens har jak­tet på Nor­ges Smar­tes­te industri­bedrifter siden 2014. Vi har i dis­se årne løf­tet frem man­ge industri­bedrifter med høy kon­kur­ranse­kraft som kla­rer å hev­de seg selv i et høy­kost­land som Nor­ge.

Hva kjenne­teg­ner de nors­ke indu­stri­be­drif­te­ne som gjør suk­sess, og hva kan vi lære av dem? Det­te er hoved­te­ma­et når Norsk Industri og Siemens invi­te­rer til Smart Industri kon­fe­ran­sen 2018.

Vel­kom­men til en ver­di­full møte­plass for deg som øns­ker å job­be smart.

Praktisk informasjon

Tid: 14. juni fra kl. 12.30 til 17.00 etter­fulgt av tapas og ming­ling

Sted: Oslo Kon­sert­hus, Mun­ke­dams­vei­en 14, Oslo

Påmel­ding innen 8. juni: Her­under eller på e-post til britt.gabrielsen@siemens.com

PROGRAM

12.30 Regist­re­ring og fin­ger­mat
_________________________________________________

13.00 Inter­na­sjo­na­le tren­der innen­for indu­strien og frem­leg­gel­se av fersk rap­port om smar­te industri­bedrifter.
Anne Marit Paneng­stu­en, Adm. Dir. Siemens Nor­ge
_________________________________________________

13.40 Verdi­ska­ping til å leve og lære av.
Panel­sam­ta­le med tid­li­ge­re vin­ne­re av Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, ledet av  Gry Rohde Nord­hus, Nor­dic Direc­tor Com­mu­ni­ca­tions and Govern­ment Rela­tions, Siemens Nor­ge.
_________________________________________________

14.20 Pau­se
_________________________________________________

14.40 Fri­gjør poten­sia­let ved å digi­ta­li­se­re pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Magi­en ved digi­tal tvil­ling.
Mag­nus Edholm, Head of Mar­ke­ting, Digi­tal Enter­pri­se,            Siemens hea­dquar­ter
_________________________________________________

15.15 Sik­ker­het i for­bin­del­se med digi­ta­li­se­ring og IoT.
Stein Erik Kag­nes, Glo­bal Head of Busi­ness Devel­op­ment and Stra­te­gy IT Security, Siemens hea­dquar­ter
_________________________________________________

15.40 “Put­ting ideas into prac­tice”
Olav Tron­rud, CEO Tron­rud Engi­neer­ing
_________________________________________________

16.10 Industri med sterk frem­tids­tro
Stein Lier Han­sen, Adm. Dir. Norsk Industri
_________________________________________________

16.40 Tapas, vin og ming­ling

Meld deg på!