Smart Industri Summit

23. janu­ar 2020

Velkommen til

Smart Industri Summit

23. januar 2020

Norsk Industri og Siemens har de sis­te årene kåret Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift. På Smart Industri Sum­mit 2020 får du høre hva som kjenne­teg­ner de tre nomi­ner­te indu­stri­be­drif­te­ne fra kon­kur­ran­sen i 2019 og hva vi kan lære av dem.

Kon­fe­ran­sen er en del av Industri Futu­rum og er star­ten på kon­kur­ran­sen om å bli Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift for 2020.

Vel­kom­men til en ver­di­full møte­plass for lede­re som øns­ker å job­be smart.

Kom­mer du?

Praktisk informasjon


Tid:
 Tors­dag 23. janu­ar 2020 fra kl. 09.00 til 11.30 etter­fulgt av lunsj

Sted: Industri Futu­rum, Radis­son Blu Plaza Hotel, Oslo

Påmel­ding: Det­te gjør du på nett­si­den til Industri Futu­rum. Husk å mel­de deg på dag 2
www.industrifuturum.no 

Pris: For del­ta­kel­se på dag 2 av Industri Futu­rum og Smart Industri Sum­mit: Kr 3.450.

 

PROGRAM

Kon­fe­ran­sier: Erik Wold
__________________________________

Regist­re­ring og mor­gen­kaf­fe fra kl. 08.30
__________________________________

Digi­ta­li­se­ring gjør at Nor­ge kan kon­kur­re­re med lav­kost­land
Frank Bråt­hen, Direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens
__________________________________

Hva gjor­de oss til de tre smar­tes­te indu­stri­be­drif­te­ne i Nor­ge 2019
Inge Brigt Aar­bak­ke, CEO i Aar­bak­ke
Even Rog­nan Lut­næs, CIO og IT direk­tør i Moel­ven Indu­stri­er
Olav Tron­rud, Salgs­sjef og eier i Tron­rud Engi­neer­ing —
Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2019
__________________________________

Hvor­dan øker vi effek­ti­vi­te­ten og kon­kur­ranse­kraf­ten i norsk industri?
Panel­sam­ta­le med Olav Tron­rud, Inge Brigt Aar­bak­ke, Even Rog­nan Lut­næs og Knut E. Sun­de
__________________________________

Frem­tiden kan vi pro­du­se­re i Nor­ge. Slik blir dere Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift i 2020
Knut E. Sun­de, Direk­tør Norsk Industri
__________________________________

11.30 Lunsj
__________________________________

Meld deg på her