Kåring av Norges smarteste industribedrift 2020

Norsk Industri og Siemens har nok en gang jaktet på de skarpeste hodene og den smarteste bedriften. Vi står igjen med tre sterke kandidater som kjemper om å bli Norges smarteste industribedrift 2020 — nå skal en vinner kåres.


Bli med på det digi­ta­le arran­ge­men­tet 10. febru­ar kl 10–11 og møt de nomi­ner­te bedrif­te­ne Aar­bak­ke, Norsk Gjen­vin­ning og Opti­ma­rin. De vil selv gi deg et inn­blikk i sin suk­sess­opp­skrift og hvor­dan de har job­bet for å kom­me helt i front i sin bran­sje.

Vin­ne­ren blir kåret av nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø.  

Kårings­ar­ran­ge­men­tet ledes av Knut Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk i Norsk Industri.

Under kårings­ar­ran­ge­men­tet kan du se og høre:

  • Nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø
  • Knut E. Sun­de, direk­tør, Norsk Industri
  • Nils Klip­pen­berg, admi­ni­stre­ren­de direk­tør, Siemens
  • Tor­ger Reve, Pro­fes­sor eme­ri­tus ved Insti­tutt for stra­te­gi og entre­pre­nør­skap, BI (jury­le­der for Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift)
  • Frank Bråt­hen, direk­tør — Digi­tal Indu­stries, Siemens
  • Repre­sen­tan­ter fra fina­list­be­drif­te­ne

Nyheter

Norges smarteste industribedrift 2020

Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».