Kåring av Norges smarteste industribedrift 2020

Norsk Industri og Siemens har nok en gang jaktet på de skarpeste hodene og den smarteste bedriften. Vi står igjen med tre sterke kandidater som kjemper om å bli Norges smarteste industribedrift 2020 — nå skal en vinner kåres.


Bli med på det digi­ta­le arran­ge­men­tet 10. febru­ar kl 10–11 og møt de nomi­ner­te bedrif­te­ne Aar­bak­ke, Norsk Gjen­vin­ning og Opti­ma­rin. De vil selv gi deg et inn­blikk i sin suk­sess­opp­skrift og hvor­dan de har job­bet for å kom­me helt i front i sin bransje.

Vin­ne­ren blir kåret av nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø. 

Kårings­ar­ran­ge­men­tet ledes av Knut Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk i Norsk Industri.

Under kårings­ar­ran­ge­men­tet kan du se og høre:

  • Nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø
  • Knut E. Sun­de, direk­tør, Norsk Industri
  • Nils Klip­pen­berg, admi­ni­stre­ren­de direk­tør, Siemens
  • Tor­ger Reve, Pro­fes­sor eme­ri­tus ved Insti­tutt for stra­te­gi og entre­pre­nør­skap, BI (jury­le­der for Nor­ges smar­tes­te industribedrift)
  • Frank Bråt­hen, direk­tør — Digi­tal Indu­stries, Siemens
  • Repre­sen­tan­ter fra finalistbedriftene

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg