Ordren som endret …alt

Hexa­gon Ragasco er ver­dens­le­den­de innen gass­be­hol­de­re av kom­po­sitt­ma­te­ria­ler – og en av Nor­ges smar­tes­te industribedrifter.

Da Hexa­gon Ragasco star­tet opp i 2000 var det med helt blan­ke ark og et mål om å få til leve­ran­ser av pro­pan­flas­ker ret­tet mot det nors­ke mar­ke­det. Tid­lig kom det imid­ler­tid inn en stør­re ord­re som end­ret alt: Stat­oil øns­ket 740 000 av sel­ska­pe­ts spe­si­el­le komposittbeholdere.

– På det tids­punk­tet ord­ren kom inn had­de vi pro­du­sert opp to tusen behol­de­re, så det var litt over­vel­den­de for oss. Vi var på man­ge måter mest bare en forsk­nings- og utvik­lings­av­de­ling på det tids­punk­tet, sna­re­re enn et fer­dig sel­skap, men så kom det alt­så inn en ord­re på over en halv mil­li­ard kro­ner. Da star­tet vår rei­se for alvor, for­tel­ler Skjalg Stav­heim i Hexa­gon Ragasco.

Løs­nin­gen ble å byg­ge en helt ny fab­rikk, som skul­le være fullt auto­ma­ti­sert fra førs­te sekund. Det ble en vold­som indu­stri­byg­ging: På ett år ble det inves­tert for 150 mil­lio­ner kro­ner, og bedrif­ten gikk fra ti til 110 ansat­te. Et stort antall robo­ter og smar­te maski­ner, digi­ta­li­ser­te ruti­ner og arbeids­fly­ter gjor­de at hele Stat­oil-kon­trak­ten ble levert på bare fire år.

Måtte gå internasjonalt

Med en svært effek­tiv pro­duk­sjon skjøn­te bedrif­ten tid­lig at inter­na­sjo­na­li­se­ring var nøk­ke­len for å være liv laga også når den førs­te sto­re avta­len var fer­dig. Det vis­te seg imid­ler­tid vans­ke­lig å få inn­pass i Euro­pa, selv i land som bur­de være enkelt sam­men­likn­ba­re med Norge.

– Til­bake­mel­din­ge­ne vi fikk var at pri­se­ne våre var for høye. Et dif­fe­ren­si­ert pre­mium­pro­dukt med pris­vin­nen­de design var ikke nok i seg selv; aller helst bur­de vi hal­ve­re kost­na­de­ne. På det­te tids­punk­tet tok det oss ett minutt og fjor­ten sekun­der å pro­du­se­re opp hver behol­der. Vi syn­tes jo det var gans­ke bra, og noe vi kun­ne være litt stol­te av, men her måt­te vi ta grep. Kon­klu­sjo­nen ble at hvis vi kun­ne kjø­re pro­duk­sjo­nen dob­belt så fort med halv beman­ning bur­de det få kost­na­de­ne langt nok ned til at vi kun­ne å få inn­pass i uten­lands­ke mar­ke­der også, for­tel­ler Stavheim.

Det var kre­ven­de å kost­nads­re­du­se­re så kraf­tig, ikke minst for­di det også inne­bar en del ned­be­man­ning. Til slutt ble pro­ses­sen like­vel kro­net med suk­sess. Pro­duk­sjons­ti­den for en full, fer­dig behol­der kom ned til 40 sekun­der – nes­ten en hal­ve­ring – og BP Inter­na­tio­nal valg­te å inn­gå en stør­re avta­le. Grad­vis begyn­te etter­spør­se­len å øke, og etter nok en radi­kal ombyg­ging av pro­duk­sjo­nen klar­te sel­ska­pet å få pro­duk­sjons­ti­den ned til 20 sekun­der for hver fer­di­ge behol­der. Sta­dig fle­re land meld­te sin interesse.

 

Som treski mot glassfiberski

Siden star­ten har Hexa­gon Ragasco jaget pro­duk­ti­vi­tet, syk­lus­ti­der, oppe­tid og svinn for å hol­de på kon­kur­ranse­kraf­ten. Pro­duk­sjo­nen er seks­dob­let, og i dag tar det kun 12 sekun­der å frem­stil­le en fer­dig kom­po­sitt­be­hol­der på den frem­tids­ret­te­de fab­rik­ken. For nes­te år har de satt et kon­kret mål om å redu­se­re det­te ytter­li­ge­re – til bare ti sekun­der, fra de opp­rin­ne­li­ge 74. Sam­ti­dig som pro­duk­sjo­nen skal bli mer bære­kraf­tig. Eks­por­ten går til hele 70 land, og det­te skal også forbedres.

– Selv med pro­duk­sjons­veks­ten vi har fått til har vi bare et par pro­sent mar­keds­an­del glo­balt, mot de 70–80 mil­lio­ner stål­be­hol­der­ne som lages årlig. Men vi håper vår kom­po­sitt­be­hol­der grad­vis kan bli en ny stan­dard. Det blir som tre­ski mot glass­fi­ber­ski – når du først har prøvd glass­fi­ber går du ikke tilbake!

Et kon­ti­nu­er­lig fokus på å for­bed­re pro­ses­se­ne, både på fab­rikk­gul­vet og i admi­ni­stra­sjo­nen, er noe av opp­skrif­ten på hvor­dan sel­ska­pet skal kla­re å vokse vide­re. Bruk av LEAN, auto­ma­ti­se­ring og visu­ali­se­ring av infor­ma­sjon selv på kon­to­re­ne nev­nes som noen av gre­pe­ne som tas hver dag for å bli enda ras­ke­re. Når du har glo­ba­le ambi­sjo­ner har du ikke tid til å hvi­le på laurbærene.

 

Det lønner seg alltid å samarbeide

I 2015 ble Hexa­gon Ragasco hed­ret med pri­sen for Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift. Det er ikke så rart: Selv siden før uttryk­ket «Industri 4.0» kom på banen har sel­ska­pet job­bet etter nett­opp de prin­sip­pe­ne som lig­ger til grunn for frem­ti­dens indu­stri­pro­duk­sjon. Stav­heim sier den størs­te for­de­len ved kårin­gen var at de under­veis fikk kon­takt med and­re bedrif­ter med et til­sva­ren­de fokus på å bli gode, slik at de kun­ne utveks­le erfa­rin­ger med dem.

– Det løn­ner seg all­tid å sam­ar­bei­de for å bli bed­re. Det er som når roer­ne og ski­gå­er­ne møtes for fel­les tre­ning. Selv om vi ikke gjør det sam­me i det dag­li­ge er det all­tid noen prin­sip­per som kan utveks­les og deles. Så er det også en ver­di i å prø­ve å sig­na­li­se­re at det er mulig å sat­se selv om man bor i Nor­ge. Det er mye kunn­skap og god arbeids­kul­tur her, og norsk industri er kon­kur­ranse­dyk­tig når den bare gjø­res rik­tig, sier han.

– Det er en fin kon­kur­ran­se, også for­di det er så vik­tig at sam­fun­net får øyne­ne opp for at det er mye moder­ne som skjer nå. Dagens nors­ke industri består av skjer­mer, digi­ta­le løs­nin­ger, visu­ali­se­ring av pro­ses­ser, pro­gram­me­ring av robo­ter, fart og ytel­se. Det er vel­dig mye spen­nen­de på gang, og du kan være med på å ska­pe noe! Det er noe som inspi­re­rer oss. Indu­strien har mye godt å by på – og så er det mor­somt å kun­ne inn­ove­re så kraf­tig, avslut­ter Stavheim.

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg