Ekstreme krav til varene driver produksjonen til nye høyder

For de som øns­ker å pro­du­se­re varer til rom- og luft­farts­in­du­stri­en er det bare å lære seg for­kor­tel­sen PLM med én gang.

– Pro­duct Lifecy­cle Mana­ge­ment, eller PLM, er det vi har sat­set på å byg­ge opp her på GKN Aero­space. Vi har kom­met leng­re frem enn de fles­te, sier Andreas Thor­vald­sen, som leder utvik­ling og kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring av pro­ses­se­ne hos GKN Aero­space på Kongsberg.

I 2016 vant GKN Aero­space kårin­gen av Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift, og Thor­vald­sen mis­ten­ker at det svært godt utvik­le­de PLM-sys­te­met dan­net grunn­la­get for den seieren.

– Nå har vi et for­sprang på 7–8 år foran de fles­te and­re her i lan­det, og har tatt opp alt av infor­ma­sjon rundt pro­ses­ser og verk­tøy i en stor data­base. Vi har 100% mulig­het til å bru­ke dis­se data­ene til å hjel­pe oss til videre­ut­vik­lin­gen av pro­ses­se­ne, men de er minst like mye en nød­ven­dig­het som føl­ge av bran­sje­stan­dar­de­ne i den­ne indu­strien, sier Thorvalsen.

Kun­de­lis­ten til GKN Aero­space, som består av noen av indu­stri­ens mest kjen­te navn, har krav til pro­ses­ser og utstyr som få enhver leder til å svet­te. Men ikke hos GKN Aerospace.

– I for­ri­ge uke had­de vi en audit, der PLM-sys­te­met ble tatt med. I sys­te­met kla­rer vi å lag­re alt om pro­duk­te­ne, fra kil­den, til råva­re­ne ankom­mer hos oss, til hvem som fre­set den i hvil­ken CNC-maskin med akku­rat dis­se bit­se­ne og vide­re ut til kun­den, for­kla­rer Odd Ter­je Lium, som er pro­duk­sjons­di­rek­tør på GKN Aerospace.

Med det grun­di­ge PLM-verk­tøy­et i bunn, står GKN Aero­space også langt bed­re rus­tet til å ta på seg opp­ga­ver som fir­ma uten­for sek­to­ren kan­skje fin­ner for utfordrende.

– Vi møter eks­tre­me krav på enkel­te områ­der, det er nes­ten så man kan bli opp­gitt, sier Thor­vald­sen og hum­rer litt. Etter en stund blir selv de har­des­te krav fra kun­de­ne ruti­ne, og det blir let­te­re å ta på seg selv de vans­ke­ligs­te opp­dra­ge­ne med de stren­ges­te krav.

– Vi kla­rer å i imøte­kom­me dem og vi skal ha full kon­troll på den mins­te detalj, som pro­gram­vare­ver­sjo­nen på maski­nen vi brukt til drei­ning av en spe­si­fikk del, sier Thorvalsen.

Innovativ, men slik du tror

For et sel­skap som lig­ger langt foran kon­kur­ren­te­ne, og anmas­ser en enorm data­base av infor­ma­sjon, ser de ikke på seg som spe­si­elt innova­tive. Det vil si, ikke på den måten de fles­te tror inno­va­sjon er når de hører ordet.

– Det er jo ingen nye pro­duk­ter som blir skapt her, det vi er innova­tive på, er pro­duk­sjons­si­den. For vi er ikke i fly­del­bran­sjen, vi er i bran­sjen med å effek­tivt pro­du­se­re eks­tre­me deler under eks­tre­me krav, sier Lium.

For GKN Aero­space betyr digi­ta­li­se­rin­gen, og inno­va­sjon i pro­duk­sjons­pro­ses­sen, ikke bare at de står ster­ke­re rus­tet i kon­kur­ran­sen om å pro­du­se­re de eks­tre­me dele­ne. Det er også en posi­tiv øko­no­misk effekt av hele satsningen.

–  Det er jo en øko­no­misk moti­va­sjon til å ha det­te PLM-sys­te­met på plass. Kost­nads­si­den, spe­si­elt i ves­ten og Nor­den, gjør at man ten­ker mer auto­ma­ti­sert data­flyt enn and­re som man kon­kur­re­rer med ver­den over, sier Lium. 

– Vi sam­ler mye pro­duk­sjons­data fra både maski­ner og manu­el­le ope­ra­sjo­ner som bru­kes for å ana­ly­se­re og for­bed­re pro­duk­sjons­pro­ses­se­ne. Det­te er data som spen­ner fra dimen­sjons­data for pro­duk­ter, tem­pe­ra­tur og luft­fuk­tig­het i loka­le­ne, til vibra­sjo­ner og sta­tus­in­for­ma­sjon fra maski­ne­nes styre­sys­tem, leg­ger Hoen til.

 

Bygger på lang tradisjon

Når alt robo­ti­se­res og digi­ta­li­se­res fryk­ter man­ge at lang erfa­ring går tapt. Slik er det ikke hos GKN Aero­space, sna­re­re tvert i mot.

– Det lig­ger mye kom­pe­tan­se i bun­nen, for det blir auto­ma­ti­sert mer og mer. Men det er vik­tig å ha en bred og dyp kom­pe­tan­se på basis­fag før du kan auto­ma­ti­se­re mer, sier Lium.

– På Kongs­berg har vi lan­ge tra­di­sjo­ner i verk­sted­in­du­stri­en, og vi er ikke ale­ne på Kongs­berg til å dri­ve med den­ne typen avan­sert maski­ne­ring, påpe­ker Thorvaldsen.

Når den lan­ge erfa­rin­gen med maski­ner kom­bi­ne­res med kra­vet til etter­ret­te­lig­het og eks­trem pro­duk­sjon, duk­ker et nytt fag opp i kjøl­van­net. Ikke som en erstat­ter, men som et supplement.

– Når man auto­ma­ti­se­rer et fag, blir det et annet fag. Robo­ti­se­ring er noe helt annet enn manu­ell pro­duk­sjon. Det er på man­ge måte repre­sen­ta­tivt for den gene­rel­le utford­rin­gen. Det som kjenne­teg­ner vin­ner­ne, er at de tar på seg opp­ga­ven og ikke gir seg. Du har et ope­ra­sjo­nelt mil­jø som ikke kan slut­te, men man må også ha et mil­jø i front og ikke gi opp ved litt mot­stand. Vi fort­set­ter utvik­lin­gen innen­for digi­ta­li­se­ring og plan­leg­ger nå å se hvor­dan maskin­læ­ring kan benyt­tes på data­ene vi har for å pre­di­ke­re og sty­re pro­duk­sjo­nen vår enda bed­re. Målet er en høy grad av auto­no­mi i frem­tiden, utdy­per Hoen.

 

Høstet frukter av seieren

Som tid­li­ge­re vin­ne­re av Nor­ges Smar­tes­te Industri­bedrift-kårin­gen, har de kjent at sei­e­ren i kårin­gen hjalp på mer enn én måte.

 

– En slik aner­kjen­nel­se er all­tid godt å mot­ta, det førs­te som skjed­de var at ord­fø­re­ren ring­te og så ble vi invi­tert til råd­manns­grup­pen. Men det som kan­skje er vik­ti­ge­re, er den opp­merk­som­he­ten som kårin­gen ret­ter mot norsk industri når de leg­ger ut på en Nor­ges­tur­né slik Siemens gjor­de i fjor.

Andre blogginnlegg

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg