Fristen for innsendelse til konkurransen er utløpt.

Jury­en til Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift er nå i gang med en grun­dig gjen­nom­gang av årets påmeld­te. De skal kåre 3 nomi­ner­te bedrif­ter som har utmer­ket seg som topp­kan­di­da­ter i kon­kur­ran­sen, samt én vin­ner blant dis­se. Vi tak­ker for man­ge flot­te bidrag.

Nyheter

Norges smarteste industribedrift 2020

Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».