Søppel er snart en saga blott

med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg

V

ed hjelp av sin nye full­di­gi­ta­le sor­te­rings­lin­je gir Norsk Gjen­vin­ning nytt liv til resir­ku­lert papir, og red­der med det sto­re meng­der skog fra motor­sa­ge­ne. Tek­no­lo­gi­en er direk­te over­før­bar til and­re typer avfall, og alle­re­de har de pekt seg ut et nytt satsingsområde.

Med sin innova­tive bruk av tek­no­lo­gi vant Norsk Gjen­vin­ning fram blant man­ge ster­ke kan­di­da­ter i årets kåring av Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift. Pri­sen ble delt ut av nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø under en digi­tal kåring den 10. februar.

– Visjo­nen til Norsk Gjen­vin­ning er at det ikke len­ger skal fin­nes søp­pel, og vi øns­ker å vise at abso­lutt alle gam­le pro­duk­ter har en ver­di. Vi job­ber med å fin­ne meto­der og pro­ses­ser for å gjø­re de gam­le pro­duk­te­ne om til rene råva­rer, som skal til­ba­ke til indu­strien og igjen bli brukt til å lage nye pro­duk­ter, for­tel­ler pro­duk­sjons­di­rek­tør Adis Cen­gic i Norsk Gjenvinning.

Med blant annet opp­star­ten av ver­dens førs­te full­di­gi­ta­le sor­te­rings­lin­je for papir, er Norsk Gjen­vin­ning en av lan­dets frems­te aktø­rer innen sir­ku­lær øko­no­mi. En brann på anleg­get deres på Haraldrud i Oslo til­ba­ke i 2018 ble star­ten på den vik­ti­ge end­rings­rei­sen for konsernet.

– Etter at bran­nen var sluk­ket og det ikke len­ger var noen tvil om at det gam­le anleg­get var øde­lagt, had­de vi to valg: Enten repa­re­re det gam­le anleg­get, eller byg­ge noe nytt som vil­le føre oss mot sir­ku­lær øko­no­mi i prak­sis. Vi had­de alle­re­de etab­lert en sterk Lean-kul­tur i orga­ni­sa­sjo­nen og var vant til å drif­te høy­tek­no­lo­gis­ke maski­ner, som gjor­de det enkelt å sel­ge det inn til sty­ret. Det var i tråd med deres ambi­siø­se stra­te­gi om å føre ver­den i en mer bære­kraf­tig ret­ning, sier Cengic.

Lean er en filo­so­fi og pro­duk­sjons­me­to­dikk som set­ter kun­den i fokus, og job­ber for å øke lønn­som­he­ten gjen­nom smi­di­ge pro­ses­ser og redu­sert sløsing.

Foto: Norsk Gjenvinning

Bran­sje­le­den­de råva­rer­en­het med hel­di­gi­talt sorteringsanlegg

Gjen­nom å gi resir­ku­lert papp og papir nytt liv, red­der de nå sto­re meng­der skog fra å bli hug­get ned. Sam­ti­dig hind­rer det sto­re utslipp i for­bin­del­se med trans­port. Totalt pro­ses­se­rer anleg­get 550.000 tonn avfall i året, selv om anleg­get i sin tid kun ble desig­net for 200.000 tonn.

– Pro­duk­sjo­nen på anleg­get går 24 timer i døg­net fem dager i uken. Tiden det tar fra avfal­let ankom­mer anleg­get til det er pak­ket og klart til å bli til nye pro­duk­ter, tar ald­ri mer enn 24 timer, for­tel­ler Cengic.

Sam­ti­dig som pro­duk­sjons­tryk­ket hol­des på et høyt nivå, må de opp­fyl­le papir­fab­rik­ke­nes stren­ge kvalitetskrav.

– Der­som kil­den til råva­re­ne skal end­res, må vi ha til­strek­ke­lig volum, pri­sen må være kon­kur­ranse­dyk­tig og råva­rer­en­he­ten være god nok. EUs Best avai­lab­le tech­ni­ques (BAT) med 95 pro­sent ren­het er det du kan for­ven­te av tek­no­lo­gi i ver­den nå. Utford­rin­gen der er at den sor­te­rings­tek­no­lo­gi­en bru­ker lys, så mør­ke og svar­te objek­ter regist­re­res ikke og blir der­med ikke tatt med i regne­styk­ket, for­tel­ler han.

Iste­den­for å base­re pro­duk­sjon deres på EUs «BAT», hen­tet de inspi­ra­sjon fra den bes­te og nyes­te tek­no­lo­gi­en i ver­den. Med den­ne hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­lin­jen er de i stand til å pro­du­se­re med 99 pro­sent ren­het, men da med 38 pro­sent prosesstap.

– Vi har der­for valgt å leg­ge oss på 97,5 pro­sent ren­het, som er den inter­na­sjo­na­le stan­dar­den for topp­kva­li­tet. Det gir oss et utbyt­te på over 85 pro­sent, for­tel­ler Cengic.

Skal «dis­rup­te» etab­ler­te verdi­kje­der med høy­tek­no­lo­gi og Lean-metodikk

Cen­gic kan for­tel­le at sor­te­rings­an­leg­get består av hundre­vis av sen­so­rer, samt kame­ra- og infra­rød­tek­no­lo­gi. Ved hjelp av den­ne hard­wa­ren, bilde­gjen­kjen­ning og kuns­tig intel­li­gens, sty­rer robo­ter sor­te­rin­gen. Hele pro­ses­sen blir kon­ti­nu­er­lig opti­ma­li­sert gjen­nom Lean-meto­dikk. I til­legg er anleg­get kob­let sam­men med alle hjul­gå­en­de maski­ner, vekt­sys­te­met og NG sitt sty­rings­sys­tem, slik at infor­ma­sjons­fly­ten mel­lom pro­sess, mann og maskin blir komplett.

– Tek­no­lo­gi­en vi lyk­kes med er ikke revo­lu­sjo­ne­ren­de, men det hand­ler om å stan­dar­di­se­re pro­ses­ser. Suk­ses­sen vår lig­ger i å «dis­rup­te» etab­ler­te verdi­kje­der med ny tek­no­lo­gi, stan­dar­di­se­ring og kon­ti­nu­er­li­ge små for­bed­rin­ger, under­stre­ker Cengic.

For­mann for pro­duk­sjon Xa Van Ngo
(til venst­re) og pro­duk­sjons­di­rek­tør Adis Cen­gic mot­tok pri­sen som Nor­ges smar­tes­te industribedrift

I jury­ens begrun­nel­se for Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift står det at: «Sel­ska­pet frem­står som en lede­stjer­ne for bære­kraf­ti­ge løs­nin­ger med over­fø­rings­ver­di også til and­re bran­sjer».

– Tek­nik­ken vi bru­ker er ska­ler­bar og direk­te over­før­bar til alle frak­sjo­ner, som for eksem­pel metall, gips og betong, opp­ly­ser Cengic.

Han kan for­tel­le at de alle­re­de har pekt seg ut nes­te satsing.

– Det nes­te ste­get for oss er rive­bran­sjen. Mens man­ge ser på byg­nin­ger som blir revet som et avfalls­pro­blem, ser vi på det som en stor res­surs­bank som bør resir­ku­le­res til­ba­ke inn i verdi­kje­den og ombru­kes. Det­te må selv­føl­ge­lig være øko­no­misk kon­kur­ranse­dyk­tig, sam­ti­dig som mate­ria­le­ne må ha en kva­li­tet som gjør at en byg­ning tåler 100 år med vær og vind, poeng­te­rer han.  

– Anleg­get er ikke bed­re enn vi kla­rer å drif­te det

Cen­gic er opp­tatt av at kul­tu­ren i orga­ni­sa­sjo­nen er helt avgjø­ren­de for deres suksess.

– Tek­no­lo­gi er nøk­ke­len til mas­se, men for å lyk­kes må du ha folk som er vant til å stan­dar­di­se­re pro­ses­ser og til­pas­se seg, slår han fast.

Norsk Gjen­vin­ning ble også kåret til årets nors­ke Lean-virk­som­het 2020 av Lean Forum Norge.

– Kul­tu­ren er vik­tig for å lyk­kes, for det er sjel­dent nok med tek­no­lo­gi. Anleg­get er ikke bed­re enn vi kla­rer å drif­te det. For hver enes­te for­bed­ring vi gjør i orga­ni­sa­sjo­nen og pro­duk­sjo­nen, desto bed­re blir vi på miljø­as­pek­tet, som igjen fører til bed­re pro­dukt­kva­li­tet. Resul­ta­tet er at fær­re trær blir felt, som er vel­dig moti­ve­ren­de, sier Cen­gic, og fortsetter:

– Det som fasci­ne­rer meg med Norsk Gjen­vin­ning er den enor­me dri­ven og end­rings­vil­jen i orga­ni­sa­sjo­nen, som jeg ikke har sett noen plass som jeg har job­bet. Det som skil­ler NG fra res­ten, er miljø­as­pek­tet. Van­lig­vis snak­ker man om «Peop­le and Pro­fit», men hvis du også har «Pla­net» med i stra­te­gi­en, så kla­rer du å ten­ne en ind­re gnist og gi ansat­te en eks­tra vil­je til å gjø­re ver­den til et bed­re sted å være, avslut­ter han.

Andre blogginnlegg

Norges smarteste industribedrift 2020

Norges smarteste industribedrift 2020

Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020».