Norsk Gjenvinning

er Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020

Jakten på Norges smarteste industribedrift er over for denne gang. Blant en rekke sterke konkurrenter falt valget til slutt på Norsk Gjenvinning som Norges smarteste industribedrift 2020. I tråd med koronatiltakene ble det naturligvis en annerledes kåring dette året, og arrangementet ble gjennomført i digitale former. Prisen ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø 10. februar.


Kåringen skjer i samarbeid med Norsk Industri og Siemens AS

 

Tøff kon­kur­ran­se

I arbei­det med å fin­ne frem til vin­ne­ren har jury­en nok en gang job­bet seg gjen­nom et enormt vur­de­rings­grunn­lag på jakt etter de som dri­ver norsk industri vide­re på en smart og gjen­nom­tenkt måte. Fina­lis­te­ne for 2020 var sel­ska­pe­ne Aar­bak­ke, Norsk Gjen­vin­ning og Opti­ma­rin. Vin­ne­ren ble Norsk Gjenvinning

 

Hen­sik­ten er å ska­pe indu­stri­el­le rolle­mo­del­ler, men det har ald­ri vært vans­ke­li­ge­re å vel­ge kan­di­da­ter enn nå. Det har vir­ke­lig vært en tøff kon­kur­ran­se mel­lom de del­ta­ken­de bedrif­te­ne. Sam­ti­dig ser vi at fokus­om­rå­der som bære­kraft, tek­no­lo­gi og digi­ta­li­se­ring er mer gjel­den­de enn noen gang.

Tor­ger Reve

Jury­le­der og pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­ku­ranse­evne på Han­dels­høy­sko­len BI.

Avan­ser­te tek­no­lo­gi- og digitaliseringsløsninger 

I kon­kur­ran­sen falt til slutt val­get på et sel­skap som har klart å utnyt­te avan­ser­te tek­no­lo­gi- og digi­ta­li­se­rings­løs­nin­ger i en frem­vok­s­en­de næring med høye miljøkrav.

Norsk Gjen­vin­ning har impo­nert jury­en med sine kla­re visjo­ner, høye miljø­mål og god økonomi

Tor­ger Reve

Jury­le­der og pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­ku­ranse­evne på Han­dels­høy­sko­len BI

Sel­ska­pet frem­står som en lede­stjer­ne for bære­kraf­ti­ge løs­nin­ger med over­fø­rings­ver­di også til and­re bran­sjer. Med opp­star­ten av ver­dens førs­te full­di­gi­ta­le sor­te­rings­lin­je for papir er sel­ska­pet en av lan­dets frems­te aktø­rer innen sir­ku­lær økonomi

Nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø kåret vin­ne­ren under et direkte­sendt arran­ge­ment 10. februar.

Inno­va­sjon og utvik­ling er essen­si­elt for norsk nærings­liv — både for at vi skal lyk­kes med den grøn­ne omstil­lin­gen, men også for at vi i frem­tiden skal ha en kon­kur­ranse­dyk­tig industri som når gjen­nom i det inter­na­sjo­na­le mar­ke­det. Det er der­for gle­de­lig at Siemens og Norsk Industri for syv­en­de år på rad tar ini­tia­tiv til å fei­re smar­te, nors­ke industri­bedrifter som bru­ker inno­va­sjon og ny tek­no­lo­gi for å øke verdi­ska­pin­gen i Nor­ge. Jeg vil gra­tu­le­re Norsk Gjen­vin­ning og jeg ser frem til å føl­ge med på utvik­lin­gen deres videre.

Ise­lin Nybø

Nærings­mi­nis­ter

Vi gratulerer Norsk Gjenvinning!

 

Jury­en har bestått av:

  • Tor­ger Reve, pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­kur­ranse­evne Han­dels­høy­sko­len BI (jury­le­der)
  • Else-May Nor­der­hus, Stor­tin­gets ener­gi- og miljøkomite
  • Jan Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Ukeblad
  • Odd Myk­le­bust, forsk­nings­sjef SINTEF Manufacturing
  • Frank Bråt­hen, direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens AS
  • Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Norsk Hydro
  • Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sorteringsanlegg