Norges smarteste industribedrift 2020

Dis­se tre bedrif­te­ne er nomi­nert til å bli Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020

For syv­en­de år på rad arran­ge­rer Siemens AS og Norsk Industri kon­kur­ran­sen «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift». Blant alle de ster­ke kan­di­da­te­ne er det nå tre bedrif­ter som står igjen og kjem­per om å bli «Nor­ges smar­tes­te industri­bedrift 2020». De tre nomi­ner­te er: 

 

Aarbakke AS


Aar­bak­ke er en Bryne­be­drift som er helt i ver­dens­top­pen når det gjel­der CNC-maski­ner og maski­ne­ring. Jury­en trek­ker frem at Aar­bak­ke har gjort sto­re end­rings­pro­ses­ser og skapt ny suk­sess. Det­te har sel­ska­pet klart ved å vise impo­ne­ren­de omstil­lings­kraft. Aar­bak­ke har blitt trans­for­mert ved hjelp av digi­ta­li­se­ring, og bedrif­ten lig­ger helt i front når det gjel­der tek­no­logi­bruk og auto­ma­ti­se­ring. Bedrif­ten frem­står i dag som en utpre­get Industri 4.0 bedrift som lover godt for norsk industri. De har gått fra å være en ren off­shore-leve­ran­dør med Nord­sjø­en som mar­ked til å bli en inter­na­sjo­nal leve­ran­dør med rele­van­te løs­nin­ger for for­ny­bar ener­gi og grønn industri.
aarbake.no

 

Norsk Gjenvinning AS


Norsk Gjen­vin­ning star­tet som en enkel skrap­han­del, men er i dag Nor­ges størs­te leve­ran­dør av gjen­vin­nings- og miljø­tje­nes­ter. Sel­ska­pet har hoved­kon­tor på Lys­aker i Oslo, og har rundt 50 anlegg i hele Nor­ge. Jury­en leg­ger vekt på at sel­ska­pet har klart å opp­nå «ver­dens bes­te kva­li­tet» på råva­ren til papir­in­du­stri­en gjen­nom inves­te­rin­gen og opp­star­ten av ver­dens førs­te full­di­gi­ta­le sor­te­rings­lin­je for avfall. Norsk Gjen­vin­ning har impo­nert jury­en ved å utnyt­te avan­sert tek­no­lo­gi for å sor­te­re avfall til rene råva­rer. Sel­ska­pet frem­står også som en av lan­dets frems­te aktø­rer innen sir­ku­lær øko­no­mi, og viser at det er en lys frem­tid for bære­kraf­tig miljø­in­du­stri.
nggroup.no

 

Optimarin AS


Opti­ma­rin AS er et tek­no­lo­gisk miljø­sel­skap som leve­rer rense­sys­te­mer for bal­last­vann for skip. Jury­en trek­ker frem at Opti­ma­rin var en av de førs­te i mar­ke­det på ren­sing av bal­last­vann – alle­re­de i år 2000 lever­te og instal­ler­te sel­ska­pet de førs­te bal­last­sys­te­me­ne ombord på cruise­ski­pet Regal Prin­cess. Opti­ma­rin har siden befes­tet sin posi­sjon som en av de frems­te aktø­re­ne i et tøft inter­na­sjo­nalt mar­ked, og har lyk­kes med sin uni­ke tek­no­lo­gi og sitt effek­ti­ve logis­tikk- og mar­keds­ap­pa­rat. Med et sys­tem der ingen kje­mi­ka­li­er er involvert i selve ren­sin­gen, er Opti­ma­rin rett og slett en sterk bidrags­yter for et bed­re mil­jø.
optimarin.com

 

Kon­kur­ran­sen har ald­ri vært tøf­fe­re
- Det har ald­ri vært vans­ke­li­ge­re å vel­ge kan­di­da­ter enn nå. Sam­ti­dig ser vi at fokus­om­rå­der som bære­kraft, tek­no­lo­gi og digi­ta­li­se­ring er mer gjel­den­de enn noen gang, sier Tor­ger Reve, jury­le­der og pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­kur­ranse­evne på Han­dels­høy­sko­len BI.

Juryen har bestått av

Tor­ger Reve, pro­fes­sor i stra­te­gi og indu­stri­ell kon­ku­ranse­evne Han­dels­høy­sko­len BI
Else-May Nor­der­hus, Stor­tin­gets ener­gi- og miljø­ko­mi­te
Jan M. Moberg, adm. direk­tør og ansv. redak­tør Tek­nisk Uke­blad
Odd Myk­le­bust, forsk­nings­sjef SINTEF Manu­facturing
Frank Bråt­hen, direk­tør for Digi­tal Indu­stries Nor­way, Siemens AS
Hans Erik Vat­ne, tek­no­logi­di­rek­tør Norsk Hydro
Knut E. Sun­de, direk­tør for bran­sje og indu­stri­po­li­tikk Norsk Industri

 

Vin­ne­ren kåres 10. febru­ar 2021 og pri­sen blir delt ut av nærings­mi­nis­ter Ise­lin Nybø.

Nyheter

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning

Søp­pel er snart en saga blott med ver­dens førs­te hel­di­gi­ta­le sor­te­rings­an­legg